عبارت های مربوط به اظهار ناراحتی

وقتی احساس خوبی ندارید یا ناراحت هستید، میتوانید از عبارتهای زیر استفاده کنید.

I feel blue
I feel low
I feel lousy
I`m having one of those days
I`m not feeling well
Could be worse

و آخریش

I’m down in the dumps

خیلی خیلی ناراحت(غمگین)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*