اصطلاح “هر چه پیش آید، خوش آید” در زبان انگلیسی

 هر چه پیش آید، خوش آید – All is for the best – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms
هر چه پیش آید، خوش آید – All is for the best – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms

Idiom #202

اصطلاح ۲۰۲: 

All is for the best

هر چه پیش آید، خوش آید

اصطلاح ” هر چه پیش آید، خوش آید ” در زبان فارسی به این معنی است که کسی کاری را انجام می دهد و هر نتیجه ای که در پی داشته باشد برای شخص خوشایند خواهد بود و آن را خواهد پذیرفت. به عبارت دیگر کسی که از اصطلاح ” هر چه پیش آید، خوش آید ” استفاده می کند به هر چیزی که مقدر شده باشد چه خوب و چه بد، راضی خواهد بود و صلاح خود را در آن می داند.

هر چند این عبارت اصطلاحی در زبان فارسی از گذشته به صورت یک ضرب المثل با در میان مردم رواج داشته است ولی معادل آن در زبان انگلیسی به صورت یک عبارت اصطلاحی کاربرد دارد و مفهموم آن همان است که دربالا به آن اشاره شد؛ یعنی هر چه مُقدر باشد فرد به آن راضی باشد و آن را بپذیرد و صلاح کار خود را در آن بداند.

معادل این عبارت اصطلاحی در زبان انگلیسی عبارت “All is for the best” است که در واقع همان مفهوم بالا را دارد. کاربرد این اصطلاح در زبان انگلیسی به اواخر دهه ۱۳۰۰ میلادی بر می گردد. البته به غیر از این معنای اصطلاحی که در بالا به آن اشاره شد، از این عبارت در نامه نگاری و در انتهای نامه نیز به مفهوم “آرزوی خوب داشتن” برای مخاطب نیز استفاده می شود. برای درک بهتر معنا و مفهوم این اصطلاح در زبان انگلیسی، به توضیحات چند دیکشنری به همراه چند مثال که در پائین خدمت شما ارائه می گردد توجه فرمائید:

All is for the best:

Merriam-Webster:
It is used to say that something will have a good result even though it was not the intended result.

از این عبارت برای بیان این مفهوم استفاده می شود که می گویند چیزی نتیجه خوبی خواهد داشت حتی اگر آن نتیجه مورد انتظار ما نیز نباشد.

Dictionary.com
For the good as the final result; to an ultimate advantage.

نتیجه نهایی برای شخص نتیجه ای خوب باشد. تا سطح اندازه یک مزیت نهایی

Collins:
You can say ‘All the best’ when you are saying goodbye to someone, or at the end of a letter.

از این عبارت اصطلاحی در انتهای نامه و زمانی که می خواهید خداحافظی کنید استفاده می شود.

(British): Best wishes

بهترین آرزوها (در انگلیسی بریتانیایی)

The free dictionary:
Best in the long run, despite appearances to the contrary. It is often a response to an unhappy outcome

بر خلاف آنچه که در ظاهر و به صورت کوتاه مدت نشان می دهد، اما در بلند مدت نتیجه قابل قبولی داشته باشد. اغلب پاسخی به یک نتیجه ناخوشایند می باشد.

نکته:
در زبان انگلیسی عبارت اصطلاحی ” With the best will in the world” نیز که ظاهری مشابه اصطلاح ” All is for the best” دارد دارای معنا و کاربرد متفاوتی با اصطلاح مورد بحث ما می باشد که معنی آن در دیکشنری کمبریج به این صورت بیان شده است:

Cambridge:
With the best will in the world:
It is used to mean “I would like to if I possibly could”, in a situation where you cannot do something:

این عبارت برای بیان مفهوم “اگر احتمالا می توانستم، آن را دوست می داشتم” استفاده می شود. این عبارت اصطلاحی در موقعیتی که شما می توانید کاری را انجام دهید و کاری از دست شما ساخته نیست استفاده می شود.

برای درک بیشتر این اصطلاح به چند مثال که در زیر آمده توجه کنید:

He had to quit the company but since he couldn’t make money there, it’s probably for the best.

او مجبور شد شرکت را ترک کند، اما از آنجایی که او نمیتوانست آنجا پولی دربیاورد،احتمالا برای او هر چه پیش آید، خوش آید.

The dress she had chosen last week has been sold when she went back, but it’s all for the best since it was a little too tight.

لباسی که او که هفته گذشته انتخاب کرده بود، زمانی که برگشت فروخته شده بود، اما با توجه به اینکه لباس کمی برای او تنگ بود پس هر چه پیش آید، خوش آید.

I can’t go out today and I have to stay home to get the phone call. Even I’m not sure about their phone call but it’s all for the best for me today.

من امروز نمی توانم بیرون بروم و باید در منزل بمانم تا تماس تلفنی را دریافت کنم. هر چند من در مورد این تماس تلفنی خود مطمئن نیستم، اما امروز هر چه پیش آید، خوش آید.

We wish him all the best, while he needs to try his best to win this opportunity.

ما برای او بهترین آرزوها را داریم (برای او هر چه پیش آید، خوش آید) در حالی که او باید حداکثر تلاش خود را برای به دست آوردن این فرصت بکار بگیرد.

برای دیدن سایر اصطلاحات و لیست پست های مرتبط، اینجا را کلیک کنید

برای دیدن پست های مربوط به ضرب المثل های انگلیسی، اینجا را کلیک کند

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*