Home -> 2017 -> December -> 03

Daily Archives: 12/03/2017

اصطلاح “‌آدم قحطی نیست” در زبان انگلیسی

پست آموزشی

اصطلاح مورد بحث ما در این پست که می خواهیم به بررسی آن بپردازیم، اصطلاح “‌آدم قحطی نیست” می باشد که معادل آن در زبان انگلیسی اصطلاح “The sea is full of other fish” و یا “There are plenty of fish in the sea” است که در پائین با ذکر چند مثال به توضیح آن می پردازیم: Idiom #193 اصطلاح …

Read More »