خانه -> بایگانی برچسب ها: Words (پەڕە 30)

بایگانی برچسب ها: Words

Nationalities

پست آموزشی

List of Countries, Nationalities and Languages لیستی از نام کشورها، ملیت ها، و زبان های مختلف  Country Nationality Language نام کشورها Afghanistan Afghan Dari (Persian) افغانستان Argentina Argentine / Argentinean Spanish آرژانتین Australia Australian English استرالیا Austria Austrian German اتریش Belgium Belgian French / Flemish بلغارستان Bolivia Bolivian Spanish بولیوی Brazil Brazilian Portuguese برزیل Cambodia Cambodian Cambodian کلمبیا Canada Canadian …

ادامه مطلب »

Jealous-504.1.3

لغت سوم از درس ۱ کتاب ۵۰۴ Jealous /’dʒeləs/ Afraid that the one you love might prefer someone else; wanting what someone else has هراسان از اینکه شخصی را که دوست دارید ممکن است دیگری را ترجیح دهد، خواستن آنچه شخص دیگری دارد، آدم حسود.   A detective was hired by the jealous widow to find the boyfriend who had abandoned her. …

ادامه مطلب »

Idioms 15

پست آموزشی

۷ اصطلاح امروز: stop the monkey business دوز و کلک و مسخره بازی در نیار snow job بازار گرمی، زبان بازی piece of junk یه تیکه آشغال keep it under your hat راز نگه دار بودن my car is on its last legs روغن سوزی ، نفس های آخر you can eat your heart out دلت بسوزه eat like a …

ادامه مطلب »

Test42

آموزش و آزمون

I think there’s something you’ve _______. (a)forgiven (b)forbidden (c)forsaken (d)forgotten پاسخ صحیح رو باید با توجه به معنی گزینه ها انتخاب کرد درگزینه اول forgive یعنی بخشیدن در گزینه دوم forbid یعنی منع کردن در گزینه سوم فعل forsake یعنی رها کردن در گزینه چهارم forget یعنی فراموش کردن پس با توجه به معنی گزینه های موجود گزینه d پاسخ صحیحه. …

ادامه مطلب »

Blankety Blank

پست آموزشی

Blankety-blank /blæŋkəti blæŋk, blæŋkɪti blæŋk / Meaning: Used to show annoyance when you want to avoid swearing معنا: فلان فلان شده موقعیت کاربرد: صفت خیلی کاربردی که در کشور ما نیز به وفور استفاده می شود. این عبارت به سخنور کمک میکند که ار قسم خوردن و فحش دادن بیخودی خودداری بکند، همانطور که از معنی آن پیداست. Ex 1. …

ادامه مطلب »

Quote24

تصاویر

Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Robert Frost در جنگل دو راه از هم جدا می شوند و من آن راهی را که کمتر مورد استفاده قرار گرفته انتخاب می کنم؛ و آنهمه تفاوت از آنجا ناشی شده است.   

ادامه مطلب »