خانه -> بایگانی برچسب: Reading (صفحه 121)

بایگانی برچسب: Reading

Idioms 16

پست آموزشی

چند اصطلاح کاربردی: He snapped his finger at his friend به ریش دوستش خندید What brings you here از این طرفا You will spoil the effect از دهن میفته Gate crasher مهمان ناخوانده In the short run در کوتاه مدت In the long run در دراز مدت Kill two birds with one stone با یک تیر دو نشان زدن Putting …

ادامه نوشته »

Vacant-504-1-6

لغت ششم از درس ۱ کتاب ۵۰۴ Vacant / ‘veɪkənt/ Empty; not filled خالی، پرنشده   Someone is planning to build a house on that vacant lot.   شخصی قصد دارد روی آن تکه زمین خالی یک خانه بسازد.   I put my coat on that vacant seat.   کتم را روی آن صندلی خالی گذاشتم.   When the landlord broke in, he found …

ادامه نوشته »

Make Up Phrases

پست آموزشی

Make Up Phrases لغات و عبارات مربوط به آرایش Polish the nail ناخن ها رو لاک زدن  put on/apply آرایش کردن ️take off/remove آرایش را پاک کردن ️make up آرایش nail clipper ناخن گیر ️nail polish لاک ناخن ️ eye shadow سایه چشم ️eyeliner خط چشم ️blush روژ گونه ️lipstick رُژ لب ️mascara ریمل ️foundation کرم آرایش ️face powder کرم …

ادامه نوشته »

Oath-504-1-5

لغت پنجم از درس ۱ کتاب ۵۰۴ Oath /əʊθ; pl.əʊðz/ A promise that something is true; a curse سوگند به اینکه چیزی درست است، دشنام، سوگند   The president will take the oath of office tomorrow.   فردا رئیس جمهور سوگند اداری می خورد.   In court the witness took an oath that he would tell the whole truth.   در دادگاه شاهد سوگند …

ادامه نوشته »

Test45

آموزش و آزمون

The trouble is I haven’t made a _______. (a) detail           (b) note           (c) sheet           (d) list پاسخ صحیح : گزینه d پاسخ صحیحه. چون که عبارت “make a list” به معنی لیست گرفتن ـه و بقیه گزینه ها همراه با فعل “make” معنی ندارن.

ادامه نوشته »

Funny Story

An American tourist asked a boat guy in a beach, “Do you know Biology, Psychology, Geography, Geology or Criminology? The boat guy said, “No. I don’t know any of those.” The tourist then said, “What the hell do you know on the face of this Earth? You will die of illiteracy!” The boat guy said nothing. After a while the boat developed …

ادامه نوشته »

NickName

پست آموزشی

در زبان انگلیسی همانند زبان فارسی بسیاری از اسامی افراد به شکل اختصاری خوانده و نوشته می شوند که در اصطلاح انگلیسی به آن “nickname” یا اسم مستعار گفته می شود مثلا در زبان فارسی “فاطمه” را “فاطی” و کامران را “کامی” و یا “ابراهیم” را “ابی” می گوییم، در حالیکه این موضوع در زبان انگلیسی به مراتب کاربردی تر است. به …

ادامه نوشته »