خانه -> بایگانی برچسب ها: Proverb (پەڕە 30)

بایگانی برچسب ها: Proverb

Idiom 47

پست آموزشی

دوستان عزیز زبان آموز، اصطلاح کاربردی امروز ما معادل “سوسکت میکنم” ـه که میشه: I’ll walk over you سوسکت مى کنم Walk over (someone or something) Win easily – treat someone very badly I won’t let them walk all over me. بهشون اجازه نمیدم سوسکم کنند.

ادامه مطلب »

Idiom 46

پست آموزشی

زندگی همیشه بر وفق مراد نیست. Life is not always a bowl of cherries. Life is not always a bed of roses.   a bowl of cherries / a bed of roses a very pleasant situation e.g. If I had a million bucks, I would be in a bed of roses. اگر میلیون ها دلار داشته باشم، زندگی بر وفق …

ادامه مطلب »

Idiom 45

پست آموزشی

دوستان عزیزم اصطلاح امروز ما دو معنی همزمان داره که در پایین براتون با ذکر مثال توضیح میدم، دقت کنید: Shake a leg ! ۱٫ یالا بجنب، عجله کن ۲٫برقص Shake a leg! مثال: Hurry, make a start.             It is late .Shake a leg! Dance             He can’t shake a leg well. . . . راستی کلاس های آنلاین ما رو …

ادامه مطلب »

Idiom 44

پست آموزشی

Strike while the iron is hot !  تا تنور داغه نونو بچسبون Strike while the iron is hot Make immediate use of an opportunity.  e.g. He doesn’t often make such offers – I’d strike while the iron is hot if I were you. او معمولا چنین پبشنهاداتی نمیده، اگه جای تو بودم تا تنور داغ بود نونو می چسپوندم.

ادامه مطلب »

Idiom 43

پست آموزشی

raise a stink جار و جنجال به پا کردن، قشقرق راه انداختن، الم شنگه به پا کردن raise a stink To complain angrily about something e.g. When he found out that his car was damaged, he raised a stink. موقعی که دید ماشینش خسارت دیده، جاروجنجال به پا کرد.

ادامه مطلب »

Idiom 42

پست آموزشی

He talks through his hat چرت و پرت میگه. Talk through one’s hat Talk nonsense; make exaggerated or inaccurate statements e.g. He always talks through his hat and you never know if you can believe him or not. او همیشه چرت و پرت میگه، و نمیدونی حرفاشو باور کنی یا نه.

ادامه مطلب »

Idiom 41

پست آموزشی

Shape up or ship out یا آدم شو یا بزن به چاک Shape up or ship out Either improve one’s performance (or behavior) or leave e.g. This is the third serious mistake you have made this month, shape it or ship out! این سومین باریه که اشتباه میکنی در این ماه، یا آدم شو یا بزن به چاک

ادامه مطلب »