خانه -> بایگانی برچسب ها: English

بایگانی برچسب ها: English

Campus-504-5-4

لغت چهارم از درس ۵ کتاب ۵۰۴ Campus / ‘kæmpəs / Grounds of a college, university, or school محوطه ی یک دانشکده، دانشگاه یا مدرسه   The campus was designed to utilize all of the colleges buildings. محوطه بگونه ای طراحی شد که از تمام ساختماهای دانشکده استفاده کند.   Jeff moved off campus when he decided it was cheaper …

ادامه مطلب »

Confusing Words 20

تصاویر

Altar: /’ɔ:ltə, ‘ɒl-/ (noun) a table used in religious ceremonies The priest conducted the ceremony at the altar.”   Alter: /’ɔ:ltə, ‘ɒl-/ (verb) change, modify Don’t alter a thing; leave everything as it is. Altar: محراب، میز مراسم مذهبی کلیسا  Alter: تغییردادن، اصلاح کردن    

ادامه مطلب »

Confusing Words 18

تصاویر

Already: (adv) /ɔːl’redɪ/ previously, before a certain time John had already finished the whole pie by the time his guests arrived. All ready: /ɔːl ‘redɪ/ everyone or everything is completely prepared. The children were all ready to go to park. Already:  قبلا        All ready:    آماده بودن همه

ادامه مطلب »

Test 70

آموزش و آزمون

They are completely _____ up with all the noise in downtown. (a) tired (b) fed (c) sick (d) ill پاسخ صحیح : پاسخ صحیح گزینه b می باشد,عبارت “fed up” به معنی “بیزاری” و “خسته شدن” است و ترکیب گزینه a و d با حرف اضافه “up” عبارت معنا داری به وجود نمی آورد. عبارت “sick up” هم که به …

ادامه مطلب »

Test 69

آموزش و آزمون

Do you want to _____ as a candidate in the local elections? (a) stand                        (b) sit                       (c) go                     (d) try پاسخ صحیح : با توجه به معنی گزینه ها تنها گزینه a که به معنی ” عهده دار شدن” ـه میتونه پاسخ صحیح باشه. معنی جمله: میخوای عهده دار کاندیداتوری در انتخابات محلی بشی؟

ادامه مطلب »

Confusing Words 14

تصاویر

Allude: /əˈlud/ to suggest indirectly Lucy can’t speak to her husband without alluding to his affair with Martha. Elude: /ɪˈlud/ to dodge or escape Serious relationships always seemed to elude him. Allude: اشاره کردن، گریز زدن به     Elude: اجتناب کردن، طفره رفتن   

ادامه مطلب »

Test 68

آموزش و آزمون

I would be very interested in _____ for this job. (a) entering (b) working (c) applying (d) writing پاسخ صحیح : با توجه به معنی گزینه ها تنها گزینه c که به معنی ” درخواست دادن” ـه میتونه پاسخ صحیح باشه. گزینه A زمانی می توانست پاسخ درست باشه که حرف اضافه “for” بعدش وجود نداشت. معنی جمله: من علاقه …

ادامه مطلب »

Idiom 29

پست آموزشی

اصطلاح بیست و نهم: Play it cool! ککت نگزه ! معنی، توضیحات، و مثال مربوط به این اصطلاح کاربردی: Play it cool To behave in a calm, controlled way, often intentionally appearing not to be interested in the thing that you very much want to get. e.g. Play it cool – don’t let them know how much you need the …

ادامه مطلب »