خانه -> بایگانی برچسب ها: English Vocabulary (پەڕە 42)

بایگانی برچسب ها: English Vocabulary

Confusing Words 14

تصاویر

Allude: /əˈlud/ to suggest indirectly Lucy can’t speak to her husband without alluding to his affair with Martha. Elude: /ɪˈlud/ to dodge or escape Serious relationships always seemed to elude him. Allude: اشاره کردن، گریز زدن به     Elude: اجتناب کردن، طفره رفتن   

ادامه مطلب »

Test 68

آموزش و آزمون

I would be very interested in _____ for this job. (a) entering (b) working (c) applying (d) writing پاسخ صحیح : با توجه به معنی گزینه ها تنها گزینه c که به معنی ” درخواست دادن” ـه میتونه پاسخ صحیح باشه. گزینه A زمانی می توانست پاسخ درست باشه که حرف اضافه “for” بعدش وجود نداشت. معنی جمله: من علاقه …

ادامه مطلب »

Vapor-504-4-1

لغت اول از درس ۴ کتاب ۵۰۴ Vapor /ˈveɪ·pər/ Moisture in the air that can be seen, fog, mist بخار هوا که می توان آنرا دید، مه، غبار   Scientists have devised methods for trapping vapor in bottles so they can study its make-up. دانشمندان برای گرم نگه داشتن بخار داخل بطری روش هایی را طراحی کرده اند که بتوانند …

ادامه مطلب »

Wholesale-504-3-12

  لغت دوازدهم از درس ۳ کتاب ۵۰۴ Wholesale/ ˈhəʊlˌseɪl / In large quantity; less than retail in price به میزان گسترده، کمتر از قیمت خورده فروشی، عمده فروشی   The wholesale price of milk is six cents a quart lower than retail.   قیمت عمده فروشی شیر در هر کو آرت ، شش سنت از قیمت خرده فروشی ارزانتر است . …

ادامه مطلب »

Test 67

آموزش و آزمون

# Test 67 Application fees are usually _____, which means you don’t get your money back. (a) restituted (b) reimbursed (c) non-refundable (d) inexpensive پاسخ صحیح : با توجه به معنی گزینه ها تنها گزینه c که به معنی “غیر قابل استرداد” می باشد، میتونه پاسخ صحیح باشه. restituted به معنی سند و مدرک، reimbursed به معنی باز پرداخت ، …

ادامه مطلب »

Devise -504-3-11

لغت یازدهم از درس ۳ کتاب ۵۰۴   Devise / dɪ’vaɪz / Think out; plan; invent اندیشیدن ، نقشه کشیدن ، ابداع کردن ، اختراع کردن   The burglars devised a scheme for entering the bank at night.  سارقان برای ورود به بانک در شب ، نقشه ای کشیدند.   I would like to devise a method for keeping my toes from becoming …

ادامه مطلب »

Talent-504-3-10

لغت دهم از درس ۳ کتاب ۵۰۴   Talent /’tælənt / Natural ability توانایی ذاتی   Medori’s talent was noted when she was in first grade.   استعداد «مدوری» وقتی کلاس اول بود، مورد توجه قرار گرفت.   Feeling that he had the essential talent, Carlos tried out for the school play.   «کارلوس» که احساس می کرد استعداد لازم را دارد، شرکت در …

ادامه مطلب »

Confusing Words 12

تصاویر

All together: all at the same time. We always had fun when we were all together. Altogether: /ˌɔl·təˈɡeð·ər, ˈɔl·təˌɡeð·ər/ (adv) completely or totally There were altogether 20 people at the dinner. All together:       همه با هم Altogether:        روی هم رفته

ادامه مطلب »

Keen-504.1.2

لغت دوم از درس ۱ کتاب ۵۰۴ Keen  /kɪːn/ Sharp; eager; intense; sensitive تیز، مشتاق، شدید، حساس The butcher’s keen knife cut through the meat.   چاقوی تیز قصاب از داخل گوشت رد شد و آنرا برید.   My dog has a keen sense of smell.   سگ من حس بویایی قوی دارد.   Bill’s keen mind pleased all his teachers. ذهن مشتاق «بیل» تمام معلمانش …

ادامه مطلب »