خانه -> بایگانی برچسب ها: English Learning

بایگانی برچسب ها: English Learning

Evade-504-5-10

لغت دهم از درس ۵ کتاب ۵۰۴ Evade / ɪ’veɪd / Get away from by trickery or cleverness با کلک یا زرنگی از چیزی دور شدن   Juan tried to evade the topic by changing the subject. “جوان” با عوض کردن موضوع سعی کرد از بحث دوری کند.   In order to evade the police dragnet, Ernie grew a beard. …

ادامه مطلب »

Quote 71

تصاویر

Jamie Paolinetti: “Limitations live only in our minds.  But if we use our imaginations, our possibilities become limitless.” محدودیت ها تنها در ذهن ما وجود دارند. اما اگر از تخیلاتمان استفاده کنیم توانمندیهایمان نامحدود خواهند شد.

ادامه مطلب »

Explore-504-5-7

لغت هفتم از درس ۵ کتاب ۵۰۴ Explore / ɪk’splɔː/ Go over carefully; look into closely; examine سیاحت کردن، اکتشاف کردن، بررسی کردن   Lawyer Spence explored the essential reasons for the crime. وکیل “اسپنس” دلایل اصلی جنایت را کشف کرد.   The weather Bureau explored the effects of the rainy weather. اداره ی هواشناسی اثرات هوای بارانی را کشف …

ادامه مطلب »

Idiom 46

پست آموزشی

زندگی همیشه بر وفق مراد نیست. Life is not always a bowl of cherries. Life is not always a bed of roses.   a bowl of cherries / a bed of roses a very pleasant situation e.g. If I had a million bucks, I would be in a bed of roses. اگر میلیون ها دلار داشته باشم، زندگی بر وفق …

ادامه مطلب »

Test 83

آموزش و آزمون

The worst thing about flying is when you take…….. (a) up              (b) in              (c) off              (d) over ………………………………… پاسخ صحیح : یکی از معانی عبارت “take off” به معنی پرواز کردن هواپیما و بطور خاص لحظه برخاستن هواپیماست، بنابراین پاسخ صحیح گزینه c است.   معنی جمله: بدترین چیز در مورد پرواز، زمان پرواز شما باهواپیما (لحظه برخاستن هواپیما) است.

ادامه مطلب »

Test 82

آموزش و آزمون

I’m sure that computer program you use creates a very good letter design but it’s far too ……. for me. (a) comprehensive (b) complicated (c) concentrated (d) composite ………………………………….. پاسخ صحیح : پاسخ صحیح را با توجه به معنی گزینه های موجود می توان پیدا کرد: Comprehensive = جامع، فراگیر، وسیع Complicated = پیچیده ، بغرنج Concentrated = غلیظ Composite …

ادامه مطلب »

Majority-504-5-5

لغت پنجم از درس ۵ کتاب ۵۰۴ Majority / mə’dʒɒrətɪ /-‘dʒɒr-/ The larger number; greater part; more than half تعداد بیشتر، قسمت عمده، بیش از نیم، اکثریت   A majority of votes was needed for the bill to pass. برای اینکه لایحه تصویب شود، اکثریت آراء لازم بود. The majority of people prefer to pay wholesale prices for meat. اکثر …

ادامه مطلب »

Idiom 44

پست آموزشی

Strike while the iron is hot !  تا تنور داغه نونو بچسبون Strike while the iron is hot Make immediate use of an opportunity.  e.g. He doesn’t often make such offers – I’d strike while the iron is hot if I were you. او معمولا چنین پبشنهاداتی نمیده، اگه جای تو بودم تا تنور داغ بود نونو می چسپوندم.

ادامه مطلب »