خانه -> بایگانی برچسب: واژگان

بایگانی برچسب: واژگان

Reform-504-5-12

لغت دوازدهم از درس ۵ کتاب ۵۰۴ Reform / rɪ’fɔrm /-‘fɔːm / Make better; improve by removing faults بهتر کردن، با رفع اشکالات بهبود بخشیدن   After the prison riot, the council decided to reform the correctional system. بعد از شورش در زندان، شورا تصمیم گرفت نظام تادیب را اصلاح کند.   Brad reformed when he saw that breaking the …

ادامه نوشته »

Dense-504-4-4

لغت چهارم از درس ۴ کتاب ۵۰۴   Dense / dens / Closely packed together; thick متراکم، غلیظ The dense leaves on the trees let in a minimum of sunlight. برگ های ضخیم درختان حداقل نور خورشید را از خود عبور می دهند.   We couldn’t row because of the dense weeds in the lake. به خاطر انبوه علف های …

ادامه نوشته »

Talent-504-3-10

لغت دهم از درس ۳ کتاب ۵۰۴   Talent /’tælənt / Natural ability توانایی ذاتی   Medori’s talent was noted when she was in first grade.   استعداد «مدوری» وقتی کلاس اول بود، مورد توجه قرار گرفت.   Feeling that he had the essential talent, Carlos tried out for the school play.   «کارلوس» که احساس می کرد استعداد لازم را دارد، شرکت در …

ادامه نوشته »

Expensive-504-3-9

لغت نهم از درس ۳ کتاب ۵۰۴ Expensive / ɪkˈspen.sɪv / Costly; high-priced گران، پرهزینه   Because diamonds are scarce they are expensive.   چون الماس ها کمیاب هستند، گران هستند.   Margarine is much less expensive than butter.   کره بسیار گرانتر از مارگارین است.   Shirley’s expensive dress created a great deal of excitement at the party.   لباس گرانبهای «شرلی»، هیجان زیادی …

ادامه نوشته »

Essential-504-3-6

لغت ششم از درس ۳ کتاب ۵۰۴   Essential / ɪ’senʃl/ Necessary; very important ضروری، بسیار مهم   The essential items in the cake are flour, sugar, and shortening.   اقلام ضروری کیک عبارتنداز: آرد، شکر و روغن   It is essential that we follow the road map.   لازم است که نقشه¬ی راه را دنبال کنیم.   Several layers of thin clothing are essential to …

ادامه نوشته »

Annual-504-3-4

لغت چهارم از درس ۳ کتاب ۵۰۴   Annual/ ‘ænjʊəl / Once a year; something that appears yearly or lasts for a year سالی یک بار، چیزی که هرساله پدیدار می شود یا به مدت یک سال طول می کشد، سالانه   The annual convention of musicians takes place in Hollywood.   همایش سالیانه موسیقیدانان در هالیوود صورت می گیرد.   The …

ادامه نوشته »

Scarce-504-3-3

لغت سوم از درس ۳ کتاب ۵۰۴   Scarce/ skeəs / Hard to get; rare کمیاب، نادر   Chairs that are older than one hundred years are scarce.   صندلی هایی که بیش از صد سال قدمت دارند، کمیاب هستند.   Because there is little moisture in the desert, trees are scarce.   چون در بیابان رطوبت کمی وجود دارد، درختان خیلی …

ادامه نوشته »

Minimum-504-3-2

لغت دوم از درس ۳ کتاب ۵۰۴  Minimum /’mɪnɪməm/ The least possible amount; the lowest amount کمترین مقدار ممکن، پایین ترین مقدار   Studies show that adults need a minimum of six hours of sleep.   مطالعات نشان می دهند که بزرگسالان حداقل به شش ساعت خواب نیاز دارند.   The minimum charge for a telephone, even if no calls are made, is about …

ادامه نوشته »