خانه -> بایگانی برچسب ها: آموزش آنلاین زبان انگلیسی (پەڕە 117)

بایگانی برچسب ها: آموزش آنلاین زبان انگلیسی

Quote 59

تصاویر

“When one door of happiness closes, another opens, but often we look so long at the closed door that we do not see the one that has been opened for us.” Helen Keller اگر دری از شادی بسته شد، یکی دیگر باز می شود؛ ولی اغلب بخاطر نگاه طولانی مدت به در بسته، در باز شده به روی خود را …

ادامه مطلب »

Descend-504-4-8

لغت هشتم از درس ۴ کتاب ۵۰۴ Descend / dɪ’send / Go or come down from a higher place to lower level پائین رفتن یا پائین آمدن از مکانی بالاتر به سطحی پائین تر   If we let the air out of balloon, it will have to descend. اگر هوای یک بالن را خالی کنیم، بناچار پائین می آید.   …

ادامه مطلب »

Confusing Words 19

تصاویر

Alternately: (adv) taking turns, interchangeably We paddled alternately so neither of us would get too tired. Alternatively: (adv) as an option, as an alternative, instead Instead of going by train, we could have gone alternatively by car. Alternately:    متناوبا  Alternatively: در عوض…، به جای…    

ادامه مطلب »

Test 73

آموزش و آزمون

You should have ……. those shares when they were cheap. (a) taken out (b) sold off (c) bought up (d) taken over پاسخ صحیح : پاسخ صحیح گزینه C می باشد، “buy up” به معنی خرید شرکت، و یا خرید کل سهام یک شرکت می باشد. در اینجا به دلیل زمان جمله، از شکل حال کامل فعل استفاده شده که …

ادامه مطلب »

Idiom 35

پست آموزشی

دوستای عزیزم اصطلاح امروز ما که خیلی کاربردیه به خصوص برا خانما، معادل اصطلاح ” جلب توجه کردن”ـه: جــــلب تــــــــــــــوجـــــــــــــــــــــــــــه کــــــــــــــــــردن To get/capture/attract some attention To capture someone’s attention To make someone interested in or excited about sb or sth. : مثال Her story captured the attention of the world’s media.   داستان او نظر تمام رسانه ها را به …

ادامه مطلب »

Theory-504-4-7

لغت هفتم از درس ۴ کتاب ۵۰۴ Theory / ‘θɪːrɪ – ‘θɪərɪ/ explanation based on thought, observation, or reasoning. توضیح بر اساس اندیشه، مشاهده یا استدلال، نظریه، فرضیه   Einstein’s theory is really too difficult for the average person to understand. براستی درک نظریه ی انیشتین برای افراد عادی بسیار دشوار است.   My uncle has a theory about the …

ادامه مطلب »

Idiom 34

پست آموزشی

دوستای عزیز اصطلاح امروز ما مربوط میشه به معادل اصطلاح کاربردی “رگ خواب کسی را بدست آوردن” که میشه: Have a way with somebody or something مثلا You have a way with him. رگ خوابش را بدست آوردی. توضیح این اصطلاح در دیکشنری: Have a way with To be able to deal with someone or something well مثال He really has a …

ادامه مطلب »

Confusing Words 18

تصاویر

Already: (adv) /ɔːl’redɪ/ previously, before a certain time John had already finished the whole pie by the time his guests arrived. All ready: /ɔːl ‘redɪ/ everyone or everything is completely prepared. The children were all ready to go to park. Already:  قبلا        All ready:    آماده بودن همه

ادامه مطلب »

Test 72

آموزش و آزمون

This shop is trying to ……. young shoppers by offering fashionable clothes. (a) target (b) persuade (c) encourage (d) trap پاسخ صحیح : پاسخ صحیح گزینه a که معنی آن “هدف قرار دادن” است، این کلمه در مواقعی که بخواهیم از تاثیرگذاری عملی بر یک گروه یا عده ی خاص سخن بگوییم معمول است.   معنی جمله: این مغازه با …

ادامه مطلب »