لغت ۹ و ۱۰ درس ۴۰ کتاب ۵۰۴

لغت ۹ درس ۴۰ کتاب ۵۰۴ Pension / ˈpɛnʃ(ə)n / Noun & Verb Regular payment that is not wages; to make such a payment, financial benefit paid after a person has stopped working; boarding house; allowance, stipend, retirement pension, regular payment, superannuation, benefit, support, welfare   Pensions are often paid because of long service, special merit,* or injuries received. The …

ادامه نوشته »

اشتباهات رایج ۲۶ Common Mistakes

در زبان انگلیسی برای صفت”مفتخر” از لغت “Proud” و از عبارت صفتی “مفتخر به …” از همین صفت “Proud” به همراه حرف اضافه استفاده می شود. حرف اضافه مناسب که به همراه این فعل استفاده می شود “of” است و نه “for”. از این رو عبارت “راضی بودن از چیزی” را به صورت Proud of نشان می دهیم و نه به صورت: …

ادامه نوشته »

اصطلاح “‌دور خود چرخیدن” در زبان انگلیسی

پست آموزشی

Idiom #189 اصطلاح ۱۸۹: To run around in circles دور خود چرخیدن / به دور خود چرخیدن کاری از پیش نبردن اصطلاح “دور خود چرخیدن” یا “کاری از پیش نبردن” در زبان فارسی به این معنی است که کسی کار بدون نتیجه ای را انجام دهد. مفهوم دیگر این اصطلاح تلاش بیخودی و بدون نتیجه است که در زبان انگلیسی  …

ادامه نوشته »

لغت ۷ و ۸ درس ۴۰ کتاب ۵۰۴

لغت ۷ درس ۴۰ کتاب ۵۰۴ Jeopardize / ˈdʒɛpədʌɪz / Verb Risk; endanger, imperil, put at risk, place in danger; compromise the safety or security of; compromise the success of (also jeopardise), threaten, put in danger / jeopardy; leave vulnerable; compromise, prejudice, be prejudicial to; be a danger to, pose a threat to   Soldiers jeopardize their lives in war. …

ادامه نوشته »

سخنان لئو تولستوی (Leo Tolstoy) با ترجمه فارسی

تصاویر

Leo Tolstoy Russian writer Count Lev Nikolayevich Tolstoy, usually referred to in English as Leo Tolstoy, was a Russian writer who is regarded as one of the greatest authors of all time. Born: September 9, 1828, Yasnaya Polyana, Russia Died: November 20, 1910, Lev Tolstoy, Russia Movies: Anna Karenina, L’Argent, Ivans Xtc, Two Jacks, … Books: War and Peace – …

ادامه نوشته »

نکاتی مهم برای نوشتن (writing) در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی انواع مختلفی از نوشتن (writing) وجود دارد که از جمله عبارتند از: مقاله، گزارش، نامه، سخنرانی، و نیز ایمیل کاری. شما هر دلیلی برای نوشتن و قرار دادن کلمات روی صفحه، و یا هر سبک خاصی برای نوشتن داشته باشید اما چندین نکته جهانی برای این موضوع وجود دارد که به شما کمک می کند نوشته خود …

ادامه نوشته »

لغت ۵ و ۶ درس ۴۰ کتاب ۵۰۴

لغت ۵ درس ۴۰ کتاب ۵۰۴ Obstacle / ˈɒbstək(ə)l / Noun Anything that gets in the way or hinders; impediment; obstruction, obstruction, hindrance, barrier, hurdle, stumbling block, bar, block, impediment, hindrance, snag, catch, drawback, hitch, handicap, deterrent, complication, difficulty, problem, fly in the ointment, disadvantage, curb, check   The soldiers were compelled* to get over such obstacles as ditches and …

ادامه نوشته »

ضرب المثل “دل به دریا زدن” در زبان انگلیسی

تصاویر

Proverb #69 ضرب المثل شصت و نهم: دل به دریا زدن A leap in the dark ضرب المثل ” دل به دریا زدن ” در زبان فارسی دارای معانی زیر می باشد: ترس و تردید را کنار گذاشتن و کاری را انجام دادن هرچه بادا باد گفتن برای انجام کاری با شجاعت اقدام کردن به کاری دلیری نمودن در انجام …

ادامه نوشته »

اصطلاح “‌به ته خط رسیدن” در زبان انگلیسی

پست آموزشی

Idiom #188 اصطلاح ۱۸۸: At the end of the rope – At the end of sb rope At the end of your tether به ته خط رسیدن جان به لب آمدن – جان به لب رسیدن کارد به استخوان رسیدن در زبان فارسی به کسی که دچار حداکثر سختی و ناراحتی شده باشد و تحمل چنین شرایطی دیگر برای او …

ادامه نوشته »

لغت ۳ و ۴ درس ۴۰ کتاب ۵۰۴

لغت ۳ درس ۴۰ کتاب ۵۰۴ Magnify /ˈmaɡnɪfʌɪ / Verb Cause to look larger than it really is; make too much of; go beyond the truth in telling, enlarge, increase the size of; cause to appear larger (by means of lenses, etc.); exaggerate, make seem more important or serious, boost, enhance, maximize, increase, augment, extend, expand, amplify, intensify   A …

ادامه نوشته »