اشتباهات رایج ۱۳ Common Mistakes

معادل عبارت “اعتماد داشتن به …” در زبان انگلیسی را به صورت Confidence in ✓ بیان می کنیم و نه به صورت : Confidence to بنابراین: اعتماد داشتن به … :  ✓ Confidence in Confidence to مثال: I have great confidence to you.  ✓ I have great confidence in you.  من به شما اعتماد زیادی دارم. نکته: عبارت “in confidence” به معنی …

ادامه مطلب »

معنا و تفاوت TO و CC و BCC در ایمیل

تفاوت TO و CC و BCC در ایمیل چیست؟ آیا تابحال از ایمیل استفاده کرده اید؟ آیا دارای ایمیل شخصی و یا شرکتی هستید؟ آیا از نحوه نگارش نامه و به خصوص ایمیل آگاه هستید؟ امروزه استفاده از ایمیل که در زبان فارسی به صورت “پست الکترونیک” معادلسازی شده و به این نام شناخته می شود بسیار فراگیر و رایج …

ادامه مطلب »

لغت ۱۱ و ۱۲ درس ۳۱ کتاب ۵۰۴

لغت ۱۱ درس ۳۱ کتاب ۵۰۴ Uneventful: / ˌəniˈventfəl/ / Adjective Without important or striking happenings, not eventful, devoid of important occurrences, uninteresting, monotonous, boring, dull, tedious, humdrum, routine, unvaried, ordinary, run-of-the-mill, pedestrian, mundane, predictable, After the variety* of bewildering* experiences at the start of our trip, we were happy that the rest of the journey was uneventful. Our annual* …

ادامه مطلب »

سخنان جورج الیوت (George Eliot) با ترجمه فارسی

تصاویر

George Eliot English novelist Mary Anne Evans, known by her pen name George Eliot, was an English novelist, poet, journalist, translator and one of the leading writers of the Victorian era. Date and place of birth: November 22, 1819, Nuneaton, United Kingdom Date and place of death: December 22, 1880, Chelsea, London, United Kingdom Books: Middlemarch (1872) The Mill on …

ادامه مطلب »

اصطلاح “لپ کلام” یا “اصل مطلب” در زبان انگلیسی

پست آموزشی

Idiom #157 اصطلاح ۱۵۷: Straight to the point: اصل مطلب – لپ کلام – اصل قضیه – نکته اصلی در زبان فارسی برای بیان خلاصه چیزی و اصل مطلب عبارت های نسبتا زیادی وجود دارد که این معنا و مفهوم را می رسانند. مثلا جان کلام، ملخص، لب کلام، نکته مهم، مطلب عمده، مراد، اصل قضیه، حاشیه نرفتن و … همه …

ادامه مطلب »

لغت ۹ و ۱۰ درس ۳۱ کتاب ۵۰۴

لغت ۹ درس ۳۱ کتاب ۵۰۴ Lunatic: / ˈluːnətɪk / Noun & Adjective Crazy person; insane; extremely foolish, extremely reckless, mad, imbecile, psychopath, psychotic; fool, idiot Only a lunatic would willingly descend* into the monster’s cave. Certain lunatic ideas persist* even though they have been rejected* by all logical* minds. My roommate has some lunatic ideas about changing the world. …

ادامه مطلب »

داستان کوتاه خرگوش و موش – The Rabbit and the Mouse

Short Story # 4 The Rabbit and the Mouse Once upon a time there was a rabbit. He lived on a beautiful, green meadow. Around the meadow there was a big wood. The rabbit read a book on the meadow because he was keen on books. He was the only rabbit around who could read. He had practiced reading with …

ادامه مطلب »

ضرب المثل “با یک گل بهار نمیشه” در زبان انگلیسی

تصاویر

Proverb #56 ضرب المثل پنجاه و ششم: One swallow doesn’t make summer با یک گل بهار نمیشه ضرب المثل “با یک گل بهار نمیشه” در زبان فارسی دارای دو معنی نسبتا نزدیک به هم می باشد که در پائین به هر دوی آنها اشاره می کنیم: ۱- معنی ظاهری اولی که برای این ضرب المثل می توان متصور بود این است …

ادامه مطلب »

لغت ۷ و ۸ درس ۳۱ کتاب ۵۰۴

لغت ۷ درس ۳۱ کتاب ۵۰۴ Dispute: Noun: / dɪˈspjuːt,ˈdɪspjuːt/ – Verb: / dɪˈspjuːt / Disagree; oppose; try to win; a debate or disagreement, argue; appeal, contest, fight against, discussion, disputation, argument, controversy, disagreement, quarrelling, dissension, conflict, friction, strife, discord Our patriotic* soldiers disputed every inch of ground during the battle. The losing team disputed the contest up until the …

ادامه مطلب »

اصطلاح “بیخیالش” در زبان انگلیسی

پست آموزشی

Idiom #156 اصطلاح ۱۵۶: What do I care? بیخیالش! در فرهنگ فارسی معین این معانی برای “بی خیال شدن” ذکر شده است: ۱ – بی فکر، بی اندیشه . ۲ – غافل . ۳ – بی غم ، لاقید. در واقع کسی که بیخیال چیزی می شود یعنی نسبت به آن چیز خاص فکر نمی کند و انرژی خود را …

ادامه مطلب »