خانه -> نقل قول (پەڕە 5)

نقل قول

Quote 120

تصاویر

Quote #120 نقل قول ۱۲۰: …………………………………… All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.  Walt Disney تمام  رویاهای ما به واقعیت تبدیل خواهند شد، اگر شهامت پیگیری آنها را داشته باشیم. والت دیسنی

ادامه مطلب »

Quote 118

تصاویر

Quote #118 نقل قول ۱۱۸: …………………………………… Mistakes give you the power to grow, just combine your experiences with perseverance determination and integrity to reach success. اشتباهات به شما قدرت رشد می دهد، فقط تجارب تان را با عزمی راسخ و یکپارچه جمع کنید تا به موفقیت برسید.

ادامه مطلب »

Quote 115

تصاویر

Quote #115 …………………………………… It’s not about what God gives to you, It’s about how you handle what God gives to you. Unknown مساله مهم این نیست که خدا چه چیزی به شما داده، بلکه مساله مهم این است که آنچه را که خدا به شما داده چگونه مدیریت می کنید.

ادامه مطلب »

Quote 114

تصاویر

Quote #114 …………………………………… If you truly want to change your life, you must first be willing to change your mind.  Donald Altman اگر واقعا میخواهید زندگی تان تغییر پیدا کند، باید اول نسبت به تغییر افکارتان تمایل داشته باشید. دونالد آلتمن

ادامه مطلب »

Quote 112

تصاویر

Quote #112 ……………………… Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue the counts. Winston Churchill نه موفقیت قطعی است و نه شکست  کشنده، بلکه این میزان شهامت و شجاعت است که تعیین کننده است.  وینستون چرچیل

ادامه مطلب »

Quote 111

تصاویر

Quote #111 ……………………… “He that is of the opinion money will do everything may well be suspected of doing everything for money.” Benjamin Franklin گسی که عقیده دارد پول همه کار خواهد کرد،  به احتمال زیاد همه کار را برای پول انجام خواهد داد.  

ادامه مطلب »