خانه -> نقل قول (صفحه 17)

نقل قول

Quote12

تصاویر

Good things come to those who believe. Better things come to those who are patient, and the best things come to those who don’t give up. اتفاقات خوب برای آنها که اعتقاد دارند رخ می دهد، اتفاقات بهتر برای آنها که صبورند و بهترین اتفاقات برای آنها که تسلیم نمی شوند.

ادامه نوشته »

Quote11

تصاویر

Don’t anger your parents in order to please other people. Those other people didn’t spend their lives building yours. والدینتان را بخاطر خوشنودی دیگران ناراحت نکنید، زیرا دیگران زمانی برای ساختن زندگی شما سپری نکرده اند.

ادامه نوشته »

Quote08

تصاویر

Your life is a result of the choices you make. If you don’t like your life, it’s time to start making better choices. زندگی شما نتیجه ی انتخاب های شماست، اگر زندگی تان را دوست ندارید زمان انتخاب گزینه های بهتر فرا رسیده است.

ادامه نوشته »

Quote07

تصاویر

  No matter what problems you are going through, the solution for it lies with God.  so turn towards him , he will never let you down. مهم نیست که دچار چه مشکلاتی هستی، چاره آنها فقط نزد خداست؛ پس بسویش برگرد که او هیچ وقت تو را مایوس نخواهد گذاشت.

ادامه نوشته »