خانه -> نقل قول (پەڕە 10)

نقل قول

Quote 65

تصاویر

“You can’t fall if you don’t climb.  But know that there’s no joy in living your whole life on the ground.” تا زمانی که اوج نگیرید سقوط نخواهید کرد. اما بدانید که زندگی همیشگی در سطح پائین و روی خاک هیچ لذتی ندارد.

ادامه مطلب »

Quote 63

تصاویر

“First, have a definite, clear practical ideal; a goal, an objective. Second, have the necessary means to achieve your ends; wisdom, money, materials, and methods. Third, adjust all your means to that end.” Aristotle اول یک هدف مشخص برای خود تعیین کنید، دوم ابزار رسیدن به آن هدف را داشته باشید، و سوم تمام ابزارهای موجود را با آن هدف …

ادامه مطلب »

Quote 59

تصاویر

“When one door of happiness closes, another opens, but often we look so long at the closed door that we do not see the one that has been opened for us.” Helen Keller اگر دری از شادی بسته شد، یکی دیگر باز می شود؛ ولی اغلب بخاطر نگاه طولانی مدت به در بسته، در باز شده به روی خود را …

ادامه مطلب »