خانه -> مطالب آموزشی (صفحه 4)

مطالب آموزشی

G2- Nouns2

اسم قسمت دوم. می تـوان بسیـاری‌ از اسم های غیر قابل شمارش را بـا استفـاده از بعضی شمارنده های خاص (مانند عبارات پایین)، به اسم قابل شمارش تبدیل کرد. a piece of ، a bit of ، a little bit of،‌ pieces of و bits of مثال: I bought a piece of furniture at the market. I want to give you two bits of advice.   لغت news مانند یک اسم جمع به نظر …

ادامه نوشته »

G1- Nouns1

اسمها اسم‌ها گسترده‌ترین اقسام کلمات را تشکیل می‌دهند. بطور کلی‌ در زبان انگلیسی‌ می‌توان اسامی‌ را در دو دسته طبقه‌بندی‌ کرد: اسامی‌ قابل شمارش و اسامی‌ غیر قابل شمارش: اسامی‌ قابل شمارش آن دسته از اسامی‌ هستند که می‌توانند شمرده شوند. این بدین معنی‌ است که می‌تواند بیش از یکی‌ از آنها وجود داشته باشد. اسامی‌ غیر قابل شمارش اسامی‌ هستند که قابل شمردن نیستند …

ادامه نوشته »

Debate-504-5-9

لغت نهم از درس ۵ کتاب ۵۰۴ Debate / dɪ’beɪt- / A discussion in which reasons for and against something are brought out. بحثی که در آن دلایل موافق و مخالف چیزی مطرح می شود.   The debate between the two candidates was heated. بحث میان دو نامزد داغ بود.   Debate in the U.S. Senate lasted for five days. …

ادامه نوشته »

Explore-504-5-7

لغت هفتم از درس ۵ کتاب ۵۰۴ Explore / ɪk’splɔː/ Go over carefully; look into closely; examine سیاحت کردن، اکتشاف کردن، بررسی کردن   Lawyer Spence explored the essential reasons for the crime. وکیل “اسپنس” دلایل اصلی جنایت را کشف کرد.   The weather Bureau explored the effects of the rainy weather. اداره ی هواشناسی اثرات هوای بارانی را کشف …

ادامه نوشته »

Assemble-504-5-6

لغت ششم از درس ۵ کتاب ۵۰۴ Assemble / ə’sembl / Gather together; bring together گرد آمدن، جمع آوری کردن   The rioters assembled outside the white house. شورشیان، بیرون کاخ سفید تجمع کردند.   I am going to assemble a model of a spacecraft. می خواهم ماکت یک سفینه فضایی را مونتاژ (سرهم) کنم.   All the people who …

ادامه نوشته »

Majority-504-5-5

لغت پنجم از درس ۵ کتاب ۵۰۴ Majority / mə’dʒɒrətɪ /-‘dʒɒr-/ The larger number; greater part; more than half تعداد بیشتر، قسمت عمده، بیش از نیم، اکثریت   A majority of votes was needed for the bill to pass. برای اینکه لایحه تصویب شود، اکثریت آراء لازم بود. The majority of people prefer to pay wholesale prices for meat. اکثر …

ادامه نوشته »

Campus-504-5-4

لغت چهارم از درس ۵ کتاب ۵۰۴ Campus / ‘kæmpəs / Grounds of a college, university, or school محوطه ی یک دانشکده، دانشگاه یا مدرسه   The campus was designed to utilize all of the colleges buildings. محوطه بگونه ای طراحی شد که از تمام ساختماهای دانشکده استفاده کند.   Jeff moved off campus when he decided it was cheaper …

ادامه نوشته »

Body Idioms – Ear

پست آموزشی

عزیزان زبان آموز در اینجا لیستی از اصطلاحات کاربردی مربوط به گوشو براتون آماده کردم. امیدوارم کهبراتون مفید باشه. اگه مطالب براتون مفیده به دوستان خودتونم بگید. و اگه برا بهتر شدن مطالب پیشنهاد و یا انتقادی دارید اونو به ما منتقل کنید لطفا. ۱- bend sb’s ear                         …

ادامه نوشته »

Confusing Words 21

تصاویر

Ambiguous /æm’bɪgjʊəs/ (Adj) having more than one meaning, unclear The ending of the short story is ambiguous; we don’t know why he died. Ambivalent: /am’bɪv(ə)l(ə)nt/ (Adj) uncertain, unsure, doubtful He was ambivalent as to which candidate to vote for. Ambiguous:    دوپهلو ، مبهم  Ambivalent:  دمدمى  

ادامه نوشته »