خانه -> لغات 504 (پەڕە 30)

لغات 504

Tradition-504-5-1

لغت اول از درس ۵ کتاب ۵۰۴ Tradition / trə’dɪʃn / Beliefs, opinions, and customs handed down from one generation to another. باورها، اعتقادات و رسومی که از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود.   The father tried to persuade his son that the tradition of marriage was important. پدر سعی کرد پسرش را متقاعد کند که سنت ازدواج …

ادامه مطلب »

Vanish-504-4-12

لغت دوازدهم از درس ۴ کتاب ۵۰۴ Vanish / ‘vænɪʃ / Disappear; disappear suddenly محو شدن، ناگهان ناپدید شدن   Even in California the sun will sometimes vanish behind a cloud. حتی در کالیفرنیا گاهی اوقات خورشید پشت ابرناپدید می شود.   Not even a powerful witch can make a jealous lover vanish. حتی یک جادوگر قدرتمند نمی تواند یک …

ادامه مطلب »

Predict-504-4-11

لغت یازدهم از درس ۴ کتاب ۵۰۴ Predict /prɪ’dɪkt/ tell beforehand از پیش گفتن، پیشگویی کردن   weatherman can predict the weather correctly most of the time. هواشناسان بیشتر اوقات می توانند به درستی هوا را پیش بینی کنند.   Who can predict the winner of the superbowl this year? چه کسی می تواند برنده ی جام برتر امسال را …

ادامه مطلب »

Enormous-504-4-10

لغت دهم از درس ۴ کتاب ۵۰۴ Enormous / ɪˈnɔː.məs / Extremely large; huge بی نهایت بزرگ، عظیم The enormous crab moved across the ocean floor in search of food. خرچنگ عظیم الجثه ای در جستجوی غذا، در کف اقیانوس از این سو به آن سو حرکت می کرد.   Public hangings once drew enormous crowds. اعدام های عمومی زمانی اجتماعات عظیمی را به …

ادامه مطلب »

Circulate-504-4-9

لغت نهم از درس ۴ کتاب ۵۰۴ Circulate / ‘sɜːkjʊleɪt / Go around; go from place to place or person to person. پخش شدن، از مکانی به مکانب یا از شخصی به شخصی رفتن   A fan may circulate the air in summer, but it doesn’t cool it. پنکه در تابستان می تواند هوا را پخش کند اما آن را …

ادامه مطلب »

Descend-504-4-8

لغت هشتم از درس ۴ کتاب ۵۰۴ Descend / dɪ’send / Go or come down from a higher place to lower level پائین رفتن یا پائین آمدن از مکانی بالاتر به سطحی پائین تر   If we let the air out of balloon, it will have to descend. اگر هوای یک بالن را خالی کنیم، بناچار پائین می آید.   …

ادامه مطلب »

Theory-504-4-7

لغت هفتم از درس ۴ کتاب ۵۰۴ Theory / ‘θɪːrɪ – ‘θɪərɪ/ explanation based on thought, observation, or reasoning. توضیح بر اساس اندیشه، مشاهده یا استدلال، نظریه، فرضیه   Einstein’s theory is really too difficult for the average person to understand. براستی درک نظریه ی انیشتین برای افراد عادی بسیار دشوار است.   My uncle has a theory about the …

ادامه مطلب »

Humid-504-4-6

لغت ششم از درس ۴ کتاب ۵۰۴ Humid / ‘hjuːmɪd / Moist; damp مرطوب، نمناک It was so humid in our classroom that we wished the school would buy an air conditioner. هوای کلاسمان آنقدر مرطوب بود که آرزو کردیم مدرسه یک دستگاه تهویه بخرد. New Yorkers usually complain in the summer of the humid air. نیویورکی ها معمولا در تابستان …

ادامه مطلب »

Utilize -504-4-5

لغت پنجم از درس ۴ کتاب ۵۰۴ Utilize / ˈjuː.tɪ.laɪz / Make use of استفاده کردن از No one seems willing to utilize this vacant house. به نظر می رسد هیچ کس خواهان استفاده از این خانه ی خالی نمی باشد. The gardener was eager to utilize different flowers and blend them in order to beautify the borders. باغبان مشتاق …

ادامه مطلب »

Dense-504-4-4

لغت چهارم از درس ۴ کتاب ۵۰۴   Dense / dens / Closely packed together; thick متراکم، غلیظ The dense leaves on the trees let in a minimum of sunlight. برگ های ضخیم درختان حداقل نور خورشید را از خود عبور می دهند.   We couldn’t row because of the dense weeds in the lake. به خاطر انبوه علف های …

ادامه مطلب »