خانه -> لغات و اصطلاحات (صفحه 92)

لغات و اصطلاحات

Idiom21

پست آموزشی

  دوستان ی اصطلاح یا بهتر بگیم ی اسلنگ کاربردی آماده کردم براتون. انشالله که مفید باشه براتون: Get off my back: (Slang) stop criticizing me, stop bothering me Example: Stop annoying me, get off my back, I’m doing my best. دست از سرم بردار. انقد منو اذیت نکن، دست از سرم بردار، من دارم نهایت سعیمو میکنم.

ادامه نوشته »

Test59

آموزش و آزمون

Test #59 To start_____ it’s losing a lot of oil. (a)at (b)for (c)in (d)with پاسخ صحیح : گزینه  dپاسخ صحیحه  از میان گزینه های موجود تنها گزینه ای است که با “start” عبارت معناداری تشکیل میده، و معادل کلمه “first”  می باشد. معنی جمله: هنگام استارت زدن، بنزین زیادی مصرف میکنه.

ادامه نوشته »

Typical-504-3-1

لغت اول از درس ۳ کتاب ۵۰۴   Typical / ‘tɪpɪkl / Usual; of a kind معمولی     The sinister character in the movie wore a typical costume, a dark shirt, loud tie, and tight jacket.   شخصیت پلید فیلم، لباسی معمولی، پیراهنی تیره، کراواتی بلند و یک کت تنگ به تن داشت.   The horse ran its typical race, a slow start …

ادامه نوشته »

Cat Idioms

پست آموزشی

“گربه” در اصطلاحات انگلیسی در این پست، سه اصطلاح با استفاده از کلمه “گربه” خدمت شما عزیزان آموزش داده میشه: ۱- There isn’t enough room to swing a cat: اتاق یا فضای کوچک که نمی شود در آن تکان خورد، “خونه اش اندازه یک قوطی کبریت، غربال یا لونه موشه” ۲- To let the cat out of the bag: لو …

ادامه نوشته »

۲-۱۲-Wager-504

لغت دوازدهم از درس ۲ کتاب ۵۰۴ Wager /’weɪdʒə(r)/ Bet شرط   I lost a small wager on the Super Bowl. من شرط کوچکی را در «سوپر بول» باختم.   After winning the wager, Tex treated everyone to free drinks. بعد از اینکه «تکس» در شرطبندی برنده شد، همه را به نوشیدنی مجانی مهمان کرد.   It is legal to make a wager in the …

ادامه نوشته »

Confusing Words 4

تصاویر

Accede: /æk’siːd/ to agree or allow Andy Cheaply finally acceded to be the president of the company. Exceed: /ɪk’siːd/ to go beyond, to surpass The amount of alcohol in his blood exceeded the previous record. Accede: راه یافتن، نائل شدن، موافقت کردن   Exceed: متجاوز بودن، بالغ شدن بر 

ادامه نوشته »

Test58

آموزش و آزمون

That’s a _____ of a difficult answer to give in a few words. (a)part (b)lot (c)bit (d)section پاسخ صحیح : گزینه  Cپاسخ صحیحه عبارت “a bit of” به معنی “کمی”، “نسبتا”، و یا “تاحدودی” است و از بین گزینه های موجود فقط گزینهC  میتونه چنین عبارت معنی داری ایجاد کنه. نکته مهم برای پاسخ به این تست به عبارت “a …

ادامه نوشته »

Tempt-504-2-11

لغت یازدهم از درس ۲ کتاب ۵۰۴   Tempt /tempt / Try to get someone to do something; test; invite تلاش به وادار کردن کسی به انجام کاری، امتحان کردن، دعوت کردن، وسوسه کردن   A banana split can tempt me to break my diet.   دسر موز می تواند مرا وسوسه کند تا رژیم غذایی ام را بشکنم.   The sight …

ادامه نوشته »

Dedicated

پست آموزشی

از “dedicated” برای تقدیم کردن چیزی به کسی استفاده می کنیم. مثال: معنی فارسی جملات انگلیسی این آهنگ تقدیم میشه به شما. This song is dedicated to you. این متن تقدیم میشه به فردی که عاشقش هستم. This text is dedicated to the one I love. و این پستها تقدیم میشن به شما.   And these posts are dedicated to …

ادامه نوشته »