خانه -> لغات و اصطلاحات (پەڕە 81)

لغات و اصطلاحات

Circulate-504-4-9

لغت نهم از درس ۴ کتاب ۵۰۴ Circulate / ‘sɜːkjʊleɪt / Go around; go from place to place or person to person. پخش شدن، از مکانی به مکانب یا از شخصی به شخصی رفتن   A fan may circulate the air in summer, but it doesn’t cool it. پنکه در تابستان می تواند هوا را پخش کند اما آن را …

ادامه مطلب »

Confusing Words 20

تصاویر

Altar: /’ɔ:ltə, ‘ɒl-/ (noun) a table used in religious ceremonies The priest conducted the ceremony at the altar.”   Alter: /’ɔ:ltə, ‘ɒl-/ (verb) change, modify Don’t alter a thing; leave everything as it is. Altar: محراب، میز مراسم مذهبی کلیسا  Alter: تغییردادن، اصلاح کردن    

ادامه مطلب »

Test 74

آموزش و آزمون

Have you ever tried your ____ at running a business? (a) arm (b) finger (c) hand (d) leg پاسخ صحیح : پاسخ صحیح گزینه C می باشد؛ زیرا عبارت ” try your hand at sth”  اصطلاحی است که به معنی “شروع کاری برای اولین بار” استفاده می شود.   معنی جمله: آیا تا حالا سعی کردی که یک کسب و …

ادامه مطلب »

Idiom 36

پست آموزشی

دوستای عزیزم امروز با ی اصطلاح کاربردی دیگه در خدمت شما هستیم، اصطلاح امروزمون معادل اصطلاح ” مغشوش و مشغول بودن ذهن”ـه یا موقعی که بخوایم بگیم بخاطر نگرانی هایی، ذهنمون درگیره از این اصطلاح استفاده می کنیم. Sorry, I have a lot on my mind. خیلی افکارم مغشوش است. Have a lot on one’s mind To have many things …

ادامه مطلب »

Descend-504-4-8

لغت هشتم از درس ۴ کتاب ۵۰۴ Descend / dɪ’send / Go or come down from a higher place to lower level پائین رفتن یا پائین آمدن از مکانی بالاتر به سطحی پائین تر   If we let the air out of balloon, it will have to descend. اگر هوای یک بالن را خالی کنیم، بناچار پائین می آید.   …

ادامه مطلب »

Confusing Words 19

تصاویر

Alternately: (adv) taking turns, interchangeably We paddled alternately so neither of us would get too tired. Alternatively: (adv) as an option, as an alternative, instead Instead of going by train, we could have gone alternatively by car. Alternately:    متناوبا  Alternatively: در عوض…، به جای…    

ادامه مطلب »

Test 73

آموزش و آزمون

You should have ……. those shares when they were cheap. (a) taken out (b) sold off (c) bought up (d) taken over پاسخ صحیح : پاسخ صحیح گزینه C می باشد، “buy up” به معنی خرید شرکت، و یا خرید کل سهام یک شرکت می باشد. در اینجا به دلیل زمان جمله، از شکل حال کامل فعل استفاده شده که …

ادامه مطلب »

Idiom 35

پست آموزشی

دوستای عزیزم اصطلاح امروز ما که خیلی کاربردیه به خصوص برا خانما، معادل اصطلاح ” جلب توجه کردن”ـه: جــــلب تــــــــــــــوجـــــــــــــــــــــــــــه کــــــــــــــــــردن To get/capture/attract some attention To capture someone’s attention To make someone interested in or excited about sb or sth. : مثال Her story captured the attention of the world’s media.   داستان او نظر تمام رسانه ها را به …

ادامه مطلب »

Theory-504-4-7

لغت هفتم از درس ۴ کتاب ۵۰۴ Theory / ‘θɪːrɪ – ‘θɪərɪ/ explanation based on thought, observation, or reasoning. توضیح بر اساس اندیشه، مشاهده یا استدلال، نظریه، فرضیه   Einstein’s theory is really too difficult for the average person to understand. براستی درک نظریه ی انیشتین برای افراد عادی بسیار دشوار است.   My uncle has a theory about the …

ادامه مطلب »

Idiom 34

پست آموزشی

دوستای عزیز اصطلاح امروز ما مربوط میشه به معادل اصطلاح کاربردی “رگ خواب کسی را بدست آوردن” که میشه: Have a way with somebody or something مثلا You have a way with him. رگ خوابش را بدست آوردی. توضیح این اصطلاح در دیکشنری: Have a way with To be able to deal with someone or something well مثال He really has a …

ادامه مطلب »