خانه -> لغات و اصطلاحات (پەڕە 10)

لغات و اصطلاحات

لغت ۱۱ و ۱۲ درس ۲۵ کتاب ۵۰۴

لغت ۱۱ درس ۲۵ کتاب ۵۰۴ Prosecute / ˈprɒsɪkjuːt / Verb Bring before a court; follow up; carry on, put on trial, try in a court; file a legal action; conduct, carry out an activity; persist, continue Drunken drivers should be prosecuted. The district attorney refused to prosecute the case for lack of evidence. The general prosecuted the war with …

ادامه مطلب »

اصطلاح “سرت به کار خودت باشه” در زبان انگلیسی

پست آموزشی

Idiom # 139 اصطلاح ۱۳۹: -Why you do that? -Mind your own business. در زبان فارسی برای موقعی که بخواهیم به کسی هشدار دخالت نکردن به کسی بدهیم و بخواهیم کسی در کاری دخالت نکند معمولا از این جملات و عبارات استفاده می کنیم: سرت به کار خودت باشه سرت تو لاک خودت باشه تو کار کسی فضولی نکن تو کاری …

ادامه مطلب »

لغت ۹ و ۱۰ درس ۲۵ کتاب ۵۰۴

لغت ۹ درس ۲۵ کتاب ۵۰۴ Envy / ˈɛnvi / Noun – Verb Jealousy; the object of jealousy; to feel jealous, be jealous, desire something which belongs to another Marilyn’s selection as Prom Queen made her the envy of every senior. My parents taught me not to envy anyone else’s wealth. Our envy of Nora’s skating ability is foolish because …

ادامه مطلب »

لغت ۷ و ۸ درس ۲۵ کتاب ۵۰۴

لغت ۷ درس ۲۵ کتاب ۵۰۴ Calamity / kəˈlamɪti / Noun A great misfortune; serious trouble, disaster, catastrophe Failure in one test should not be regarded as a calamity. The death of her husband was a calamity that left Mrs. Marlowe numb.* What is more dismal* than one calamity following upon the heels of another?   (اسم ) بدبختی بزرگ، …

ادامه مطلب »

Common Mistakes – اشتباهات رایج ۳

اشتباهات رایج (Common Mistakes)در زبان انگلیسی از درس ها و مباحث کاربردی برای آموزش زبان انگلیسی محسوب می شوند که می توانند نقش بسزایی در یادگیری و آموزش نکات برای زبان آموزان داشته باشند. از این به بعد سری پست های اشتباهات رایج (Common Mistakes) را آماده و خدمت شما ارئه می کنیم. سعی می کنیم که برای هر کدام از اشتباهات …

ادامه مطلب »

فرق کلمات Emigrate, Immigrate, Migrate

تفاوت بین واژه های Emigrate, Immigrate, Migrate و کاربرد آنها در زبان انگلیسی: قبل از بیان تفاوت بین آنها، نکته مهم در مورد مشابهت بین آنها در این است که هر سه لغت فوق به معنای مهاجرت می باشند و تفاوت بین آنها به تاکید در بیان مقصد و مبدا و مفهوم نهانی آنها مربوط می باشد. برای مشخص شدن تفاوت این …

ادامه مطلب »

لغت ۵ و ۶ درس ۲۵ کتاب ۵۰۴

لغت ۵ درس ۲۵ کتاب ۵۰۴ Abroad / əˈbrɔːd / Adverb – Noun Outside one’s country; going around; far and wide, in another country; outside, out of doors; widely, broadly More people are going abroad for vacations. Is there any truth to the rumor abroad that school will be open all summer? The news of the president’s illness spread abroad. …

ادامه مطلب »

ضرب المثل “به ساز کسی رقصیدن” در زبان انگلیسی

تصاویر

Proverb # 47 ضرب المثل چهل هفتم: To dance to a person’s tune به ساز کسی رقصیدن ضرب المثل به ساز کسی رقصیدن در زبان فارسی به معنی “بازیچه ی کسی شدن”، یا “از کسی فرمان بردن” است. به عبارت دیگر اگر کسی از کس دیگری تبعیت و فرمانبرداری کند، یا کسی بخواهد از کس دیگری سو استفاده کند و …

ادامه مطلب »

اصطلاح “تا جایی که در توانمه” در زبان انگلیسی

پست آموزشی

Idiom # 138 اصطلاح ۱۳۸: در این پست می خواهیم اصطلاحات و عبارات اصطلاحی کاربردی در مورد توانایی انجام کار را مورد بررسی قرار دهیم. در زبان فارسی اصطلاحی که در این زمینه وجود دارد این است که کسی می گوید “تا جائیکه در توان دارم” یا “تا آنجا که توان دارم” یا “تا آنجا که قدرت دارم” و موارد …

ادامه مطلب »

لغت ۳ و ۴ درس ۲۵ کتاب ۵۰۴

لغت ۳ درس ۲۵ کتاب ۵۰۴ Baggage / ˈbaɡɪdʒ / Noun The trunks and suitcases a person takes when he or she travels; an army’s equipment, cargo, parcels; naughty girl When Walt unpacked his baggage, he found he had forgotten his radio. Mrs. Montez checked her baggage at the station and took the children for a walk. The modern army …

ادامه مطلب »