خانه -> لغات و اصطلاحات (پەڕە 10)

لغات و اصطلاحات

ضرب المثل “دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است”

تصاویر

Proverb #67 ضرب المثل شصت و هفتم: دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است. Better late than never این ضرب المثل در زبان فارسی به این معنی است که کسی کاری را اگر چه ممکن است از او انتظار برود به موقع انجام دهد ولی همین که کار را به درستی انجام داده باشد خود می تواند برای آن شخص نوعی موفقیت به حساب …

ادامه مطلب »

اصطلاح “‌تو ذوق کسی زدن” در زبان انگلیسی

پست آموزشی

Idiom #182 اصطلاح ۱۸۲: Burst someone’s bubble Burst somebody’s bubble تو ذوق کسی زدن اصطلاح “تو ذوق کسی زدن” در زبان فارسی به این معنی است که با نظر و دیدگاه کسی در مورد خاصی به صورت ناشایست و تحقیرآمیزی برخورد کردن. به عبارت دیگر اگر کسی اهمیتی به رای و نظر کس دیگری نداشته باشد و حتی بخواهد به صورت …

ادامه مطلب »

لغت ۹ و ۱۰ درس ۳۸ کتاب ۵۰۴

لغت ۹ درس ۳۸ کتاب ۵۰۴ Recede / rɪˈsiːd / Verb Go back; move back; slope backward; withdraw, retreat, draw back, go back/down, move back/away, withdraw, ebb, subside, abate, disappear from view, fade into the distance, be lost to view, diminish , decrease, dwindle, fade, abate, subside, ebb, wane As you ride past in a train, you have the unique* …

ادامه مطلب »

اشتباهات رایج ۲۳ Common Mistakes

معادل عبارت “به زندگى ادامه دادن با اتکا به چیزی ” را در زبان انگلیسی به صورت Live on نشان می دهیم و نه به صورت: Live from بنابراین: به زندگى ادامه دادن با اتکا به  … :  Live from ✓ Live on مثال: He lives from his brother’s money. ✓  He lives on his brother’s money. او با اتکا به …

ادامه مطلب »

مکالمه ویدیویی زبان انگلیسی (۶)

پست ویدیویی

قسمت ششم مکالمه ویدیویی – Sharp-dressed man (مرد شیک پوش) در قسمت های قبلی از مکالمه ویدیویی از سری Life time، دیدیم که جولیا چگونه کار جدید خود را در Apex TV شروع کرد، در این قسمت ادامه آن را با هم میبینیم که به پوشش و شیک پوشی مرد شیک پوش همکار جولیا و نیز شوخی بقیه همکاران او با …

ادامه مطلب »

لغت ۷ و ۸ درس ۳۸ کتاب ۵۰۴

لغت ۷ درس ۳۸ کتاب ۵۰۴ Dejected / dɪˈdʒɛktɪd / Adjective In low spirits; sad, depressed, downcast, downhearted, despondent, disconsolate, dispirited, crestfallen, disheartened; depressed, crushed, desolate, heartbroken, in the doldrums, sad, unhappy, doleful, melancholy, miserable, woebegone, forlorn, wretched, glum, gloomy, blue, crestfallen, depressed, disconsolate, dispirited, down, downhearted, low, woebegone   His biography* related* that Edison was not dejected by failure. …

ادامه مطلب »

اصطلاح “‌حقیقت تلخه” در زبان انگلیسی

پست آموزشی

Idiom #181 اصطلاح ۱۸۱: A hard pill to swallow / A bitter pill to swallow : حقیقت تلخه جام زهر واقعیتی که ناخوشایند یا دشوار باشد اما اجتناب ناپذیر است یا باید پذیرفته شود. اصطلاح “حقیقت تلخ است” یا عبارت عربی معادل آن (الحقیقه مرٌّ) در زبان فارسی که اصطلاح بسیار رایجی هم می باشد، بیشتر به این معنی است که واقعیتی …

ادامه مطلب »

سخنان گوته (Goethe) با ترجمه فارسی

تصاویر

Johann Wolfgang von Goethe Writer Johann Wolfgang von Goethe was a German writer and statesman. His works include epic and lyric poetry; prose and verse dramas; memoirs; an autobiography; literary and aesthetic criticism; treatises on botany, anatomy, and colour; and four novels. Born: August 28, 1749, Goethe House, Frankfurt, Germany Died: March 22, 1832, Weimar, Germany Some of his famous …

ادامه مطلب »

لغت ۵ و ۶ درس ۳۸ کتاب ۵۰۴

لغت ۵ درس ۳۸ کتاب ۵۰۴ Tumult / ˈtjuːmʌlt / Noun Noise; uproar; violent* disturbance or disorder   The sailors’ voices were too feeble* to be heard above the tumult of the storm There was such a tumult in the halls we concluded* an accident had occurred. The dreaded* cry of a “Fire!” caused a tumult in the theater.   …

ادامه مطلب »

اصطلاح “‌پیدا کردن سوزن در انبار کاه” در زبان انگلیسی

پست آموزشی

Idiom #180 اصطلاح ۱۸۰: پیدا کردن سوزن در انبار کاه A needle in a haystack​: Something that is impossible or extremely difficult to find something very small amidst something very big an insignificant item to be searched in a huge pile a difficult situation something that is not likely to find since it is buried among lots of  other things …

ادامه مطلب »