خانه -> لغات و اصطلاحات

لغات و اصطلاحات

اصطلاح “آدم منفور ” در زبان انگلیسی

پست آموزشی

Idiom #160 اصطلاح ۱۶۰: آدم منفور Rat bag در زبان انگلیسی یکی از اصطلاحات کاربردی برای افرادی که منفور هستند عبارت اصطلاحی “Rat bag” است که در آن واژه rat به تنهایی به معنی “موش” می باشد. برای روشن شدن بیشتر مفهوم این اصطلاح، به معنی و توضیحات بکار رفته برای آن در فرهنگ لغت (دیکشنری) و البته مثال های …

ادامه مطلب »

لغت ۷ و ۸ درس ۳۲ کتاب ۵۰۴

لغت ۷ درس ۳۲ کتاب ۵۰۴ Signify: / ˈsɪɡnɪfʌɪ / Verb Mean; be a sign of; make known by signs, words, or actions; have importance, represent, indicate; communicate, express, convey, have significance, indicate, show, proclaim, declare “Oh!” signifies surprise. A gift of such value signifies more than a casual* relationship. The word “fragile”* stamped on a carton signifies that it …

ادامه مطلب »

سخنان جرج واشنگتن (George Washington) با ترجمه فارسی

تصاویر

George Washington ۱st U.S. President George Washington was an American politician and soldier who served as the first President of the United States from 1789 to 1797 and was one of the Founding Fathers of the United States. Born: February 22, 1732, Westmoreland County, Virginia, United States Died: December 14, 1799, Mount Vernon, Virginia, United States Presidential term: April 30, …

ادامه مطلب »

اصطلاح “ربا خوار” در زبان انگلیسی

پست آموزشی

Idiom #159 اصطلاح ۱۵۹: رباخوار! Loan shark رباخوار در زبان فارسی به معنی کسی است که پولی را به کس دیگری به قرض یا امانت می دهد و بعد از آن اصل پول را با مقداری سود از قرض گیرنده می گیرد. این اصطلاح که ریشه ای دینی و مذهبی دارد در زبان فارسی و به خصوص در میان افراد …

ادامه مطلب »

لغت ۵ و ۶ درس ۳۲ کتاب ۵۰۴

لغت ۵ درس ۳۲ کتاب ۵۰۴ Flee: / fliː / verb Run away; go quickly, escape; move swiftly, hurry The fleeing outlaws* were pursued* by the police. One could clearly see the clouds fleeing before the wind. The majority* of students understand that they cannot flee from their responsibilities.   (فعل) فرار کردن، بسرعت رفتن، گریختن   الف) یاغیان فراری …

ادامه مطلب »

ضرب المثل “بی خبری خوش خبری است” در زبان انگلیسی

تصاویر

Proverb #57 ضرب المثل پنجاه و هفتم: بی خبری خوش خبری است No news is good news یکی از رایجترین مکالمات روزمره بین مردم در همه فرهنگ ها و زبان ها بعد از سلام و احوالپرسی، پرسیدن جمله “چه خبر” از طرف مقابل است. معمولا زمانی که دو نفر که با هم سلام و احوالپرسی می کنند پرسیدن این سوال …

ادامه مطلب »

لغت ۳ و ۴ درس ۳۲ کتاب ۵۰۴

لغت ۳ درس ۳۲ کتاب ۵۰۴ Diminish: / dɪˈmɪnɪʃ / verb Make or become smaller in size, amount or importance, reduce; become smaller, lessen, decline, reduce, subside, die down, abate, dwindle, fade, slacken off, moderate, let up, ebb, wane, recede, die away/out, peter out The excessive* heat diminished as the sun went down. Our diminishing supply of food was carefully …

ادامه مطلب »

اصطلاح “مثل گاو خوردن” در زبان انگلیسی

پست آموزشی

اصطلاح ۱۵۸: مثل گاو خوردن! Eat like a horse! در زبان فارسی برای کسی که پرخوری می کند از اصطلاح “مثل گاو خوردن” استفاده می کنیم. مثلا می گوییم فلانی آنقدر گرسنه بود که مثل گاو غذا می خورد. این اصطلاح در زبان فارسی بیشتر به معنی پرخوری ناشی از گرسنگی کشیدن است، البته می تواند به معنی عادت به …

ادامه مطلب »

لغت ۱ و ۲ درس ۳۲ کتاب ۵۰۴

لغت ۱ درس ۳۲ کتاب ۵۰۴ Refer: / rɪˈfəː / verb Hand over; send, direct, or turn for information, help, or action; (refer to) direct attention to or speak about; assign to or think of as caused by, ascribe to, relate to; pertain to, apply to; call attention to, allude to, mention, assign, pass Let us refer the dispute* to …

ادامه مطلب »

اشتباهات رایج ۱۳ Common Mistakes

معادل عبارت “اعتماد داشتن به …” در زبان انگلیسی را به صورت Confidence in ✓ بیان می کنیم و نه به صورت : Confidence to بنابراین: اعتماد داشتن به … :  ✓ Confidence in Confidence to مثال: I have great confidence to you.  ✓ I have great confidence in you.  من به شما اعتماد زیادی دارم. نکته: عبارت “in confidence” به معنی …

ادامه مطلب »