خانه -> عکس و ویدیو (صفحه 66)

عکس و ویدیو

Test58

آموزش و آزمون

That’s a _____ of a difficult answer to give in a few words. (a)part (b)lot (c)bit (d)section پاسخ صحیح : گزینه  Cپاسخ صحیحه عبارت “a bit of” به معنی “کمی”، “نسبتا”، و یا “تاحدودی” است و از بین گزینه های موجود فقط گزینهC  میتونه چنین عبارت معنی داری ایجاد کنه. نکته مهم برای پاسخ به این تست به عبارت “a …

ادامه نوشته »

Quote44

تصاویر

“Whatever you can do, or dream you can, begin it.  Boldness has genius, power and magic in it.” Johann Wolfgang Von Goethe هر آنچه را که می توانید انجام دهید (چه در دنیای واقعی و چه در رویا) شروع کنید. شهامت داشتن، نبوغ، قدرت، و جادو در خود دارد.

ادامه نوشته »

Confusing Words 3

تصاویر

A, is an indefinite article used before nouns beginning with a consonant: a photograph, a tree, a horse. An, is to be used before nouns beginning with a vowel (sound): an apple, an hour, an elephant. And, is a conjunction used between nouns in a list: A blanket and picnic basket are needed for the afternoon. حرف تعریف اسمی که …

ادامه نوشته »

Conversation15

پست ویدیویی

مکالمه زبان انگلیسی (درس پانزدهم) چه تصادفی!؟ مکالمه در مورد دوست مشترک که تصادفا و بر حسب اتفاق شناسایی میشه. عنوان: Unit 15 –What a coincidence?  جملات مهمی که در این ویدیو استفاده شده همراه با معنی آنها: Did you like the movie? آیا فیلمو دوست داشتی؟ (آیا از فیلم خوشت اومد؟) That was my friend. She’s coming soon. اون …

ادامه نوشته »

Test57

آموزش و آزمون

#۵۷ What do you think is _____ with it? (a)incorrect         (b)wrong         c)false         (d)faulty پاسخ صحیح :   پاسخ صحیح گزینه b می باشد, هر وقت بخواهیم از وجود خلل و یا مشکلی در چیزی سخن بگوییم از کلمه “wrong” استفاده میکنیم, کلمه های “incorrect” ،”false” و “faulty” همه به معنای “نادرستی” هستند اما معنای “مشکل داشتن” را نمی رسانند  معنی …

ادامه نوشته »

Quote41

تصاویر

“I’ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.” Maya Angelou آموخته ام که مردم آنچه را گفته ای یا انجام داده ای فراموش خواهند کرد، اما آن حسی را که به آنها داده ای هرگز فراموش نخواهند کرد.

ادامه نوشته »

Test55

آموزش و آزمون

Test #55 Sue_____ her conversation with her husband. (a) hanged up (b) hang over (c) hung up (d) hung over پاسخ صحیح : پاسخ صحیح گزینه c می باشد, زیرا از میان گزینه ها تنها فعل “hang up” به معنی “قطع کردن تلفن” است و چون “hang” جزو افعال بی قاعده قرار می گیرد، گذشته آن “hung” است. معنی جمله …

ادامه نوشته »

Test54

آموزش و آزمون

 Bob: Do you _____ if I use your phone to call my wife? (a) value           (b) worry           (c) mind           (d) allow پاسخ صحیح : اگه بخواهیم درخواستیو بصورت مؤدبانه مطرح کنیم از عبارت “do you mind… “  استفاده میکنیم, که معادل “اشکالی نداره… ” است. بنابراین گزینه  Cپاسخ صحیحه.  معنی جمله: “اشکالی نداره با گوشیتون با همسرم تماس بگیرم”

ادامه نوشته »