خانه -> عکس و ویدیو (پەڕە 61)

عکس و ویدیو

Test27

آموزش و آزمون

تست گرامری در مورد حرف اضافه: Have you read that book ……. the life of Van Gogh? (a) about (b) of (c) over (d) in پاسخ صحیح: گزینه a معنی جمله: آیا آن کتاب را که در مورد (درباره) زندگی ونگوگ است خوانده ای؟  

ادامه مطلب »

Test25

آموزش و آزمون

One day I hope I shall ……. the lottery. (a) gain (b) collect (c) reach (d) win پاسخ صحیح این سوال رو باید با توجه به معنی گزینه ها انتخاب کرد؛ گزینه a به معنی بدست آوردن گزینه b به معنی جمع کردن گزینه c به معنی دسترسی داشتن گزینه d به معنی برنده شدن است. بنابراین گزینه مناسب و …

ادامه مطلب »

Test24

آموزش و آزمون

She is very happy because she starts her new ________ today. (a) job (b) work (c) labor (d) post پاسخ صحیح این سوال رو باید با توجه به معنی گزینه ها انتخاب کرد؛ گزینه a به معنی شغل گزینه b به معنی کار گزینه c به معنی کار سخت گزینه d به معنی پست و مقام، مسئولیت است. از میان …

ادامه مطلب »

Test23

آموزش و آزمون

  I like to visit other countries but I find the ________ of travel is too high. (a) money (b) cost (c) expenses (d) currency پاسخ صحیح این سوال رو باید با توجه به معنی گزینه ها انتخاب کرد؛ گزینه a به معنی پول گزینه b به معنی هزینه گزینه c به معنی مخارج گزینه d به معنی ارز است. بنابراین پاسخ صحیح گزینه b …

ادامه مطلب »

Quote07

تصاویر

  No matter what problems you are going through, the solution for it lies with God.  so turn towards him , he will never let you down. مهم نیست که دچار چه مشکلاتی هستی، چاره آنها فقط نزد خداست؛ پس بسویش برگرد که او هیچ وقت تو را مایوس نخواهد گذاشت.

ادامه مطلب »