خانه -> عکس و ویدیو (پەڕە 61)

عکس و ویدیو

Quote 55

تصاویر

We can easily forgive a child who is afraid of the dark; the real tragedy of life is when men are afraid of the light. Plato می توان کودکی را که از تاریکی می ترسد نادیده گرفت، اما مصیبت واقعی مردانی هستند که از نور می ترسند.         افلاطون  

ادامه مطلب »

Idiom 31

پست آموزشی

دوستای عزیز اصطلاح امروز ما مربوط میشه به معادل اصطلاح کاربردی “اصل مطلب” که میشه: Stick to the point. از موضوع خارج نشیم. و به معنی بچسپ به موضوع یا متمرکز شدن بر یک چیز به توضیحات و مثال مربوطه توجه کنید. Stick to sth To limit doing or using one particular thing and not change to anything else. e.g. We’d …

ادامه مطلب »

Idiom 30

پست آموزشی

ی اصطلاح کاربردی به معنی راه یا چاره ای گذاشتن یا نگذاشتن برای کسی: You left me no choice دیگه راهــی بـرام نذاشتی to leave sb a choice Offering sb a way to do sth. e.g. John left no choice for his wife but a divorce.  جان راهی (چاره ای) به جز طلاق برای همسرش نگذاشته بود.

ادامه مطلب »

Confusing Words 14

تصاویر

Allude: /əˈlud/ to suggest indirectly Lucy can’t speak to her husband without alluding to his affair with Martha. Elude: /ɪˈlud/ to dodge or escape Serious relationships always seemed to elude him. Allude: اشاره کردن، گریز زدن به     Elude: اجتناب کردن، طفره رفتن   

ادامه مطلب »

Test 68

آموزش و آزمون

I would be very interested in _____ for this job. (a) entering (b) working (c) applying (d) writing پاسخ صحیح : با توجه به معنی گزینه ها تنها گزینه c که به معنی ” درخواست دادن” ـه میتونه پاسخ صحیح باشه. گزینه A زمانی می توانست پاسخ درست باشه که حرف اضافه “for” بعدش وجود نداشت. معنی جمله: من علاقه …

ادامه مطلب »

Idiom 29

پست آموزشی

اصطلاح بیست و نهم: Play it cool! ککت نگزه ! معنی، توضیحات، و مثال مربوط به این اصطلاح کاربردی: Play it cool To behave in a calm, controlled way, often intentionally appearing not to be interested in the thing that you very much want to get. e.g. Play it cool – don’t let them know how much you need the …

ادامه مطلب »