خانه -> آموزش و آزمون (پەڕە 5)

آموزش و آزمون

Test58

آموزش و آزمون

That’s a _____ of a difficult answer to give in a few words. (a)part (b)lot (c)bit (d)section پاسخ صحیح : گزینه  Cپاسخ صحیحه عبارت “a bit of” به معنی “کمی”، “نسبتا”، و یا “تاحدودی” است و از بین گزینه های موجود فقط گزینهC  میتونه چنین عبارت معنی داری ایجاد کنه. نکته مهم برای پاسخ به این تست به عبارت “a …

ادامه مطلب »

Test57

آموزش و آزمون

#۵۷ What do you think is _____ with it? (a)incorrect         (b)wrong         c)false         (d)faulty پاسخ صحیح :   پاسخ صحیح گزینه b می باشد, هر وقت بخواهیم از وجود خلل و یا مشکلی در چیزی سخن بگوییم از کلمه “wrong” استفاده میکنیم, کلمه های “incorrect” ،”false” و “faulty” همه به معنای “نادرستی” هستند اما معنای “مشکل داشتن” را نمی رسانند  معنی …

ادامه مطلب »

Test56

آموزش و آزمون

Test #56 Have you had a chance to _____ at my car yet? (a) see (b) examine (c) view (d) look پاسخ صحیح : پاسخ صحیح گزینه d می باشد, زیرا هیچ کدام از گزینه های دیگر نمی توانند حرف اضافه “at” بگیرند، از طرفی دیگر “see” و “view” هر دو به معنای “دیدن” هستند در حالی که “look” به معنی …

ادامه مطلب »

Test53

آموزش و آزمون

Please ______ a message on the answering machine. (a) make (b) do (c) leave (d) report پاسخ صحیح : از بین گزینه های موجود فقط گزینه C میتونه با “message” ی عبارت معنی دار تشکیل بده . عبارت “leave a message” به معنی “پیغام گذاشتن” ـه. پس بنابراین گزینه C پاسخ صحیحه. معنی جمله: لطفا پیغام خود را روی دستگاه …

ادامه مطلب »

Test52

آموزش و آزمون

______ I will come home early. (a) Today at night (b) This night (c) Tonight (d) The night پاسخ صحیح : گزینه C پاسخ صحیحه، زیرا گزینه a و b و d هر سه از لحاظ معنی با گزینه C هم معنین منتها از لحاظ گرامری درست نیستند و معادل “امشب” در زبان انگلیسی “tonight” ـه نه گزینه های دیگه. …

ادامه مطلب »

Test51

آموزش و آزمون

You ______ very clear. (a)sound             (b)ring             (c)hear           (d)noise پاسخ صحیح :   گزینه a پاسخ صحیحه که معنی “به نظر رسیدن، صدا دادن، …” میده. وقتی میخوایم به کسی که پشت تلفنه بگیم که صداش واضحه از عبارت “you sound very clear ” استفاده میکنیم. معنی جمله: صدات خیلی واضحه.

ادامه مطلب »

Test50

آموزش و آزمون

Oh yes. Are you ______ away? (a)distant (b)long (c)far (d)quite پاسخ صحیح : گزینه C پاسخ صحیحه، زیرا فقط گزینه C میتونه با عبارت away که به معنی “دور” ـه ترکیب بشه و معنی بده. عبارت far away معنی “فاصله دور” میده معنی جمله:  آیا تو فاصله ت از اینجا دوره؟

ادامه مطلب »

Test49

آموزش و آزمون

Just look at the size of those huge ______at the checkouts. (a)  tails             (b) lines             (c) queues             (d) rows پاسخ صحیح : Queue به معنی صف، صف انسانی برای اتوبوس و غیره، و یا در صف ایستادنه. بنابراین گزینه C پاسخ صحیحه. اما گزینه های دیگه: درگزینه اول tails یعنی ته، دم، دنباله، در گزینه دوم lines یعنی خط، سطر، ردیف، …

ادامه مطلب »

Test48

آموزش و آزمون

We’ll also need some washing ______. (a) dust           (b) flakes           (c) powder           (d) grains پاسخ صحیح : از بین گزینه های موجود فقط گزینه cمیتونه با صفت washing ترکیب بشه و معنی دار باشه، پس گزینه c پاسخ صحیح ـه. معنی جمله: ما ی کم پودر شوینده نیز لازم داریم.

ادامه مطلب »

Test47

آموزش و آزمون

We’ve almost run out ……. cheese, butter, milk. (a) through               (b) of               (c) by               (d) with پاسخ صحیح : عبارت “run out of” به معنی “تمام کردن” و “کم اوردن” ـه پس گزینه b پاسخ صحیحـه که البته هیچکدوم از گزینه های دیگه با عبارت “run out of” معنی نمیدن. معنی جمله: ما تقریبا پنیر، کره، و شیرمون تموم شده …

ادامه مطلب »