خانه -> آموزش و آزمون (پەڕە 3)

آموزش و آزمون

Test 80

آموزش و آزمون

Before you put the letter in the envelope, make sure you ……. it in the right way. (a) fold (b) double (c) treble (d) hold ………………………………………………. پاسخ صحیح : با توجه به معنی گزینه های موجود پاسخ صحیح گزینه a است؛ معنی گزینه ها : Fold به معنی تا کردن، تا زدن، و پیچیدن Double به معنی دوبرابر کردن، مضاعف …

ادامه مطلب »

Test 79

آموزش و آزمون

You need to improve the ……. of this letter because one or two things are in the wrong place. (a)description (b)indication (c)layout (d)picture …………………………………………… پاسخ صحیح : با توجه به معنی گزینه های موجود پاسخ صحیح گزینه C است؛ معنی گزینه ها : Description به معنی شرح ، وصف، توصیف ، تشریح Indication به معنی نشان ، اشاره ، دلالت …

ادامه مطلب »

Test 78

آموزش و آزمون

However hard I try, I find it impossible to account ……. this missing sum of money. (a) with (b) to (c) for (d) by ……………………………………… پاسخ صحیح : پاسخ صحیح گزینه C است؛ معنی  “account for” در دیکشنری چنین آمده : give a report, be responsible (for deeds); explain, give an explanation گزارش دادن، مسئولیت داشتن، توضیح دادن، که در …

ادامه مطلب »

Test 76

آموزش و آزمون

In order to check all the telephone calls made during the month I want the account to be _______. (a) detailed (b) particular (c) specialized (d) itemized پاسخ صحیح : پاسخ صحیح گزینه d است ” itemized ” به معنی “لیست شده” و یا “طبقه بندی شده” می باشد که از نظر معنی تنها گزینه صحیح می باشد. معنی جمله: …

ادامه مطلب »

Test 75

آموزش و آزمون

After all these years she has decided to take early____ (a) leave (b) finishing (c) departure (d) retirement پاسخ صحیح : پاسخ صحیح گزینه d است؛ “early retirement” عبارتی است به معنی “بازنشستگی پیش از موعد” که از نظر معنی تنها گزینه صحیح می باشد. معنی جمله: او پس از این همه سال کار کردن، تصمیم به بازنشستگی پیش از …

ادامه مطلب »

Test 74

آموزش و آزمون

Have you ever tried your ____ at running a business? (a) arm (b) finger (c) hand (d) leg پاسخ صحیح : پاسخ صحیح گزینه C می باشد؛ زیرا عبارت ” try your hand at sth”  اصطلاحی است که به معنی “شروع کاری برای اولین بار” استفاده می شود.   معنی جمله: آیا تا حالا سعی کردی که یک کسب و …

ادامه مطلب »

Test 73

آموزش و آزمون

You should have ……. those shares when they were cheap. (a) taken out (b) sold off (c) bought up (d) taken over پاسخ صحیح : پاسخ صحیح گزینه C می باشد، “buy up” به معنی خرید شرکت، و یا خرید کل سهام یک شرکت می باشد. در اینجا به دلیل زمان جمله، از شکل حال کامل فعل استفاده شده که …

ادامه مطلب »

Test 72

آموزش و آزمون

This shop is trying to ……. young shoppers by offering fashionable clothes. (a) target (b) persuade (c) encourage (d) trap پاسخ صحیح : پاسخ صحیح گزینه a که معنی آن “هدف قرار دادن” است، این کلمه در مواقعی که بخواهیم از تاثیرگذاری عملی بر یک گروه یا عده ی خاص سخن بگوییم معمول است.   معنی جمله: این مغازه با …

ادامه مطلب »

Test 71

آموزش و آزمون

The reason there are no buses is because the drivers are on……. (a)hit (b)stop (c)strike (d)leave پاسخ صحیح : پاسخ صحیح گزینه c است، عبارت “to be on strike ” به معنی اعتصاب کردن است. معنی جمله: دلیل اینکه نشانی از اتوبوس ها پیدا نیست این است که راننده اتوبوس ها اعتصاب کردند.

ادامه مطلب »