خانه -> آموزش و آزمون (پەڕە 3)

آموزش و آزمون

Test 78

آموزش و آزمون

However hard I try, I find it impossible to account ……. this missing sum of money. (a) with (b) to (c) for (d) by ……………………………………… پاسخ صحیح : پاسخ صحیح گزینه C است؛ معنی  “account for” در دیکشنری چنین آمده : give a report, be responsible (for deeds); explain, give an explanation گزارش دادن، مسئولیت داشتن، توضیح دادن، که در …

ادامه مطلب »

Test 76

آموزش و آزمون

In order to check all the telephone calls made during the month I want the account to be _______. (a) detailed (b) particular (c) specialized (d) itemized پاسخ صحیح : پاسخ صحیح گزینه d است ” itemized ” به معنی “لیست شده” و یا “طبقه بندی شده” می باشد که از نظر معنی تنها گزینه صحیح می باشد. معنی جمله: …

ادامه مطلب »

Test 75

آموزش و آزمون

After all these years she has decided to take early____ (a) leave (b) finishing (c) departure (d) retirement پاسخ صحیح : پاسخ صحیح گزینه d است؛ “early retirement” عبارتی است به معنی “بازنشستگی پیش از موعد” که از نظر معنی تنها گزینه صحیح می باشد. معنی جمله: او پس از این همه سال کار کردن، تصمیم به بازنشستگی پیش از …

ادامه مطلب »

Test 74

آموزش و آزمون

Have you ever tried your ____ at running a business? (a) arm (b) finger (c) hand (d) leg پاسخ صحیح : پاسخ صحیح گزینه C می باشد؛ زیرا عبارت ” try your hand at sth”  اصطلاحی است که به معنی “شروع کاری برای اولین بار” استفاده می شود.   معنی جمله: آیا تا حالا سعی کردی که یک کسب و …

ادامه مطلب »

Test 73

آموزش و آزمون

You should have ……. those shares when they were cheap. (a) taken out (b) sold off (c) bought up (d) taken over پاسخ صحیح : پاسخ صحیح گزینه C می باشد، “buy up” به معنی خرید شرکت، و یا خرید کل سهام یک شرکت می باشد. در اینجا به دلیل زمان جمله، از شکل حال کامل فعل استفاده شده که …

ادامه مطلب »

Test 72

آموزش و آزمون

This shop is trying to ……. young shoppers by offering fashionable clothes. (a) target (b) persuade (c) encourage (d) trap پاسخ صحیح : پاسخ صحیح گزینه a که معنی آن “هدف قرار دادن” است، این کلمه در مواقعی که بخواهیم از تاثیرگذاری عملی بر یک گروه یا عده ی خاص سخن بگوییم معمول است.   معنی جمله: این مغازه با …

ادامه مطلب »

Test 71

آموزش و آزمون

The reason there are no buses is because the drivers are on……. (a)hit (b)stop (c)strike (d)leave پاسخ صحیح : پاسخ صحیح گزینه c است، عبارت “to be on strike ” به معنی اعتصاب کردن است. معنی جمله: دلیل اینکه نشانی از اتوبوس ها پیدا نیست این است که راننده اتوبوس ها اعتصاب کردند.

ادامه مطلب »

Test 70

آموزش و آزمون

They are completely _____ up with all the noise in downtown. (a) tired (b) fed (c) sick (d) ill پاسخ صحیح : پاسخ صحیح گزینه b می باشد,عبارت “fed up” به معنی “بیزاری” و “خسته شدن” است و ترکیب گزینه a و d با حرف اضافه “up” عبارت معنا داری به وجود نمی آورد. عبارت “sick up” هم که به …

ادامه مطلب »

Test 69

آموزش و آزمون

Do you want to _____ as a candidate in the local elections? (a) stand                        (b) sit                       (c) go                     (d) try پاسخ صحیح : با توجه به معنی گزینه ها تنها گزینه a که به معنی ” عهده دار شدن” ـه میتونه پاسخ صحیح باشه. معنی جمله: میخوای عهده دار کاندیداتوری در انتخابات محلی بشی؟

ادامه مطلب »