خانه -> آموزش و آزمون (پەڕە 2)

آموزش و آزمون

Test 84

آموزش و آزمون

He tries to give you the ……. that you’re out in your car watching the countryside roll by. (a) opinion (b) thought (c) impression (d) interpretation …………………… پاسخ صحیح : پاسخ صحیح را با توجه به معنی گزینه های موجود می توان پیدا کرد: Opinion = نظریه ، عقیده ، نظر Thought = گمان ، اندیشه ، افکار ، خیال …

ادامه مطلب »

Test 83

آموزش و آزمون

The worst thing about flying is when you take…….. (a) up              (b) in              (c) off              (d) over ………………………………… پاسخ صحیح : یکی از معانی عبارت “take off” به معنی پرواز کردن هواپیما و بطور خاص لحظه برخاستن هواپیماست، بنابراین پاسخ صحیح گزینه c است.   معنی جمله: بدترین چیز در مورد پرواز، زمان پرواز شما باهواپیما (لحظه برخاستن هواپیما) است.

ادامه مطلب »

Test 82

آموزش و آزمون

I’m sure that computer program you use creates a very good letter design but it’s far too ……. for me. (a) comprehensive (b) complicated (c) concentrated (d) composite ………………………………….. پاسخ صحیح : پاسخ صحیح را با توجه به معنی گزینه های موجود می توان پیدا کرد: Comprehensive = جامع، فراگیر، وسیع Complicated = پیچیده ، بغرنج Concentrated = غلیظ Composite …

ادامه مطلب »

Test 81

آموزش و آزمون

When you read something you’ve written on the computer screen, it often looks all right although you should always ……. read it first. (a) check (b) prove (c) proof (d) proven ………………………………………………. پاسخ صحیح : عبارت “proofread” به معنی “خواندن متن و تصحیح و ویرایش آن” می باشد، بنابراین پاسخ صحیح گزینه c است؛ معنی این عبارت در دیکشنری نیز …

ادامه مطلب »