خانه -> 2016 -> ژوئن -> 05

بایگانی روزانه: 06/05/2016

Joke 12

Happy

Joke #12 ……………………………………… -The first fish:  Do you believe in God? -The second fish: Of course, I do!  Who do you think changes the water!? ………………………………………  – ماهی اول: به خدا اعتقاد داری؟  -ماهی دوم: البته که اعتقاد دارم! فکر می کنی چه کسی داره آب رو عوض می کنه !؟

ادامه نوشته »

Fortunate -504-15-10

لغت ۱۰ از درس ۱۵ کتاب ۵۰۴ …………………………………….. Fortunate / ‘fɔrtʃnət /’fɔːt-/ Having good luck; lucky Wesley was fortunate to have an adequate* sum of money in the bank. It is fortunate that the famine* did not affect our village. The underdog* was fortunate enough to come out a winner.   دارای اقبال خوب، خوش شانس “وسلی” خوش شانس بود …

ادامه نوشته »

Useful Idioms 43

پنج عبارت و اصطلاح کاربردی ۴۳#: ۵ اصطلاح کاربردی که در آنها از “بچه” استفاده شده است: ……………………………………………  I was not born yesterday بچه که نیستم ……………………………………………  Don’t be childish/Let’s not be childish بچگی نکن، عاقل باش ……………………………………………  He’s still very green هنوز بچه است ……………………………………………  I am not so green as to believe that بچه که نیستم این حرف …

ادامه نوشته »