Home -> 2016 -> January -> 25

Daily Archives: 01/25/2016

Idiom 87

پست آموزشی

 دوستان عزیز زبان آموز، اصطلاح این پست ما به معادل این جمله اصطلاحی کاربردی  “منو قاطی این ماجرا نکن”   است که این اصطلاح در زبان انگلیسی میشه: Keep me out of this و معنی آن در دیکشنری چنین آمده است: Keep (sb/sth) out of sth to avoid becoming involved in sth, or to stop sb or sth becoming involved in …

Read More »

May v Might

اشتباه گرفتن May و Might از اشتباهات رایج است …………………………… May: برای بیان احتمال رخ دادن چیزی که چندان دور از ذهن نیست Might: عمدتا برای وقتی استفاده میشود که در خصوص یک موضوع شک و تردید زیادی باشد و آن موضوع دور از دسترس باشد(احتمال ضعیف توام با تردید) ==> در فارسی عامیانه میگوییم بعید است، عمرا اگر بشود! …

Read More »