بایگانی روزانه: 01/24/2016

Reluctant -504-8-11

لغت یازدهم از درس ۸ کتاب ۵۰۴ ……………………. Reluctant / rɪ’lʌktənt / Unwilling It was easy to see that Herman was reluctant to go out and find a job. The patient was reluctant to tell the nurse the whole gloomy* truth. I was reluctant to give up the security* of family life.   بی میل   درک اینکه “هرمن” برای …

ادامه نوشته »

Useful Idioms 12

۵ اصطلاح کاربردی: ……………………………………………   هنوز بچه ای!(دهنت بو شیر میده) you`re wet behind the ears. ……………………………………………   دهانش بوی شیر میدهد.! he`s as green as grass. ……………………………………………   هنوز کجایش را دیدی؟(تازه اول بدبختیه) it`s the thin edge of the wedge. ……………………………………………   هوا تو دارم. I am with you. ……………………………………………   هول شدم! I got panicky. …………………………………………… امیدواریم مطالب ما براتون مفید باشه …

ادامه نوشته »

Idiom 86

پست آموزشی

 دوستان عزیز زبان آموز، اصطلاح این پست ما مربوط میشه به معادل اصطلاح کاربردی  “خونه خراب کن”  که این اصطلاح در زبان انگلیسی میشه: Home wrecker  و معنی آن در دیکشنری چنین آمده است: One who is blamed for the breakup of a marriage or family, such as an adulterous partner,… مثال: She was accused of being a home-wrecker. او …

ادامه نوشته »

Quote 94

تصاویر

Pray. It will keep you strong. Smile. It will make you look better.  Love. It will help you to enjoy life more. دعا کنید، که دعا شما را قوی نگه خواهد داشت.  لبخند بزنید. که با لبخند زیباتر به نظر می آیید.  عاشق باشید. که عشق باعث لذت بیشتر زندگی می شود.

ادامه نوشته »