بایگانی روزانه: 01/03/2016

Useful Idioms 5

۵ اصطلاح کاربردی: ……………….. keep it under your hat: راز دار بودن ………………..  my car is on its last legs: روغن سوزی ، نفس های آخر ……………….. you can eat your heart out: دلت بسوزه ………………..  eat like a bird/ horse: کم خور یا پر خور بودن ……………….. I am having the time of my life. حسابی دارم حال میکنم …

ادامه نوشته »

Denounce -504-7-6

لغت ششم از درس ۷ کتاب ۵۰۴ Denounce / dɪ’naʊns / condemn in public; express strong disapproval of The father denounced his son for lying to the district attorney. Some people denounce the government for probing* into their private lives. The consumer advocate denounced the defective* products being sold.   آشکارا محکوم کردن، ابراز نارضایتی شدید کردن از   پدر، …

ادامه نوشته »

Sparks by Hilary Duff

پست صوتی

Song: Sparks Artist: Hilary Duff Album: Sparks – Singles Composers: Christian Karlsson, Peter Thomas, Ebba Tove Elsa Nilsson & Sam Shrieve Genres: Pop & Music Music Label: RCA Records Audio Lang: English Format: Mp3 Year: 2015 ………………………………. Hilary duff از Sparks متن و ترجمه آھنگ بھ درخواست بھار I can’t hear a single word من حتی یک کلمھ ھم نمیشنوم …

ادامه نوشته »

Idiom 74

پست آموزشی

آیا میدونید که در زبان انگلیسی به “آدم کله گنده ” چی میگن؟ …………………… ی اصلاح جالب داریم که دقیقا معادل “آدم خیلی مهم” یا “کله گنده” س که میشه: Big shot  معنی این اطلاح در دیکشنری:   an important person مثال: Joseph Blatter is a big shot in FIFA. سب بلاتر یک آدم کله گنده ای در فیفا است. …………………………………………… …

ادامه نوشته »