خانه -> ۱۳۹۴ -> آذر -> ۲۶

بایگانی روزانه: آذر ۲۶, ۱۳۹۴

Conversation 22

پست ویدیویی

مکالمه درس ۲۲ در مورد درست کردن نان تست Making a Toast ……………………………………… به کلمات، عبارات، و جملات بکار رفته در این مکالمه و نیز ترجمه آنها دقت کنید: ……………………………………… The dinner was delicious! شام واقعا خوشمزه بود! And the company was excellent. با هم بودنمون خیلی عالی بود. I like my fish. I can’t wait to feed it. من …

ادامه نوشته »

Employee -504-6-4

لغت چهارم از درس ۶ کتاب ۵۰۴ Employee / /ɪmˈplɔɪ.iː/ /ˌem.plɔɪˈiː / a person who works for pay ………………………….. The employees went on strike for higher wages. My boss had to tire many employees when meat became scarce.* Joey wanted to go into business for himself and stop being an employee. ………………………….. شخصی که در ازای مزد کار می کند، …

ادامه نوشته »

Idiom 59

پست آموزشی

عزیزان زبان آموز، اصطلاح این پست ما مربوط میشه به حواس جمعی، مثلا میگیم: حواست به خبرنگارا باشه! : که معادلش میشه Keep an eye on reporters! و در حالت کلی حواس جمع بودن درمورد کسی یا چیزی میشه: Keep an eye on sb/sth که معنی دیکشنریش هم میشه: to watch or take care of something or someone. مثال: Will …

ادامه نوشته »