خانه -> ۱۳۹۴ -> آذر -> ۲۳

بایگانی روزانه: آذر ۲۳, ۱۳۹۴

Idiom 57

پست آموزشی

اصطلاح کاربردی این پست ما معادل این جمله س: “من همیشه در درجه اول به خانواده ام اهمیت میدم.” که میشه: I always put my family first. معنی دیکشنری: Put sb/sth first to consider someone or something as the most important person or thing. مثال: They always put the money first. برا اونا همیشه پول در درجه اول اهمیته.  …………………………………………… …

ادامه نوشته »

Detect -504-6-2

لغت دوم از درس ۶ کتاب ۵۰۴ Detect / dɪ’tekt / find out; discover پی بردن، کشف کردن   Sam Spade detected that the important papers had vanished. “سام اسپید” پی برد که برگه های مهم ناپدید شده اند.   From her voice it was easy to detect that Ellen was frightened. از صدای “الن” به آسانی می شد پی …

ادامه نوشته »

Conversation 19-2

پست ویدیویی

آموزش مکالمه زبان انگلیسی در مورد علت سردرد . Why do you have a headache? ……………………………………… به کلمات، عبارات، و جملات بکار رفته در این مکالمه و نیز ترجمه آنها دقت کنید: ………………………………………   Why do you have a headache? چرا سر درد داری؟ How are you? چطوری؟ I’m terrible. I have a headache. بسیار بد (وحشتناک).  سر درد دارم. …

ادامه نوشته »