خانه -> ۱۳۹۴ -> آذر

بایگانی ماهانه: آذر ۱۳۹۴

Majority-504-5-5

لغت پنجم از درس ۵ کتاب ۵۰۴ Majority / mə’dʒɒrətɪ /-‘dʒɒr-/ The larger number; greater part; more than half تعداد بیشتر، قسمت عمده، بیش از نیم، اکثریت   A majority of votes was needed for the bill to pass. برای اینکه لایحه تصویب شود، اکثریت آراء لازم بود. The majority of people prefer to pay wholesale prices for meat. اکثر …

ادامه نوشته »

Conversation 15-2

پست ویدیویی

مکالمه زبان انگلیسی (درس پانزدهم- قسمت۲)  Have you ever traveled abroad? مکالمه در مورد مسافرت به کشورهای خارجی ……….. به کلمات، عبارات، و جملات بکار رفته در این مکالمه و نیز ترجمه آنها دقت کنید: Have you ever traveled abroad? تا حالا برا مسافرت خارج از کشور رفتی؟ Yes I have. In fact, I was born abroad. بله. در واقع من خارج …

ادامه نوشته »

Idiom 44

پست آموزشی

Strike while the iron is hot !  تا تنور داغه نونو بچسبون Strike while the iron is hot Make immediate use of an opportunity.  e.g. He doesn’t often make such offers – I’d strike while the iron is hot if I were you. او معمولا چنین پبشنهاداتی نمیده، اگه جای تو بودم تا تنور داغ بود نونو می چسپوندم.

ادامه نوشته »

Campus-504-5-4

لغت چهارم از درس ۵ کتاب ۵۰۴ Campus / ‘kæmpəs / Grounds of a college, university, or school محوطه ی یک دانشکده، دانشگاه یا مدرسه   The campus was designed to utilize all of the colleges buildings. محوطه بگونه ای طراحی شد که از تمام ساختماهای دانشکده استفاده کند.   Jeff moved off campus when he decided it was cheaper …

ادامه نوشته »

Test 81

آموزش و آزمون

When you read something you’ve written on the computer screen, it often looks all right although you should always ……. read it first. (a) check (b) prove (c) proof (d) proven ………………………………………………. پاسخ صحیح : عبارت “proofread” به معنی “خواندن متن و تصحیح و ویرایش آن” می باشد، بنابراین پاسخ صحیح گزینه c است؛ معنی این عبارت در دیکشنری نیز …

ادامه نوشته »

Idiom 43

پست آموزشی

raise a stink جار و جنجال به پا کردن، قشقرق راه انداختن، الم شنگه به پا کردن raise a stink To complain angrily about something e.g. When he found out that his car was damaged, he raised a stink. موقعی که دید ماشینش خسارت دیده، جاروجنجال به پا کرد.

ادامه نوشته »

Quote 65

تصاویر

“You can’t fall if you don’t climb.  But know that there’s no joy in living your whole life on the ground.” تا زمانی که اوج نگیرید سقوط نخواهید کرد. اما بدانید که زندگی همیشگی در سطح پائین و روی خاک هیچ لذتی ندارد.

ادامه نوشته »

Test 80

آموزش و آزمون

Before you put the letter in the envelope, make sure you ……. it in the right way. (a) fold (b) double (c) treble (d) hold ………………………………………………. پاسخ صحیح : با توجه به معنی گزینه های موجود پاسخ صحیح گزینه a است؛ معنی گزینه ها : Fold به معنی تا کردن، تا زدن، و پیچیدن Double به معنی دوبرابر کردن، مضاعف …

ادامه نوشته »