بایگانی روزانه: 10/28/2015

Test62

آموزش و آزمون

If you have pets, it’s necessary to pay for a pet _____ when you rent an apartment. (a)deposit         (b)vaccination         (c)leash         (d)walker پاسخ صحیح : گزینه a پاسخ صحیحه A pet deposit is money you put up front to have your pet move in. Just like your deposit, you are putting money down to ensure coverage in the case where any …

ادامه نوشته »

Hook up

پست آموزشی

آشنایی با فعل ” hook up “   حتما میدونند که انگلیسی زبانان در زبان محاوره ای بیشتر از فعل های مرکب استفاده می کنند و افعال تک بخشی رو بیشتر در مکالمات رسمی و متون نوشتاری به کار می برند. فعل ” hook up ” یکی از پرکابردترین فعل های دو قسمتی است که دارای چندین معنا و کاربرد …

ادامه نوشته »

Persuade-504-3-5

لغت پنجم از درس ۳ کتاب ۵۰۴   Persuade / pər’sweɪd /pə’s / Win over to do or believe; make willing متقاعد کردن، راضی کردن   Can you persuade him to give up his bachelor days and get married?   آیا می توانی او را راضی کنی که دوران مجردی اش را رها کند و ازدواج نماید؟   No one could persuade the captain …

ادامه نوشته »

Confusing Words 8

تصاویر

 Advice: /ədˈvaɪs/ (noun) an opinion given with the intention of helping My mother still gives me advice even though I’m 40 years old. Advise: /ədˈvaɪz/ (verb) to give counsel or advice The meteorologist advised listeners to stay indoors because of the extremely cold temperatures. Advice: مشورت، پند، توصیه  Advise:  توصیه کردن

ادامه نوشته »