خانه -> ۱۳۹۴ -> آبان

آرشیو ماهانه: آبان ۱۳۹۴

Blend-504-3-7

لغت هفتم از درس ۳ کتاب ۵۰۴   Blend / blend / Mix together thoroughly; a mixture کاملاً باهم ترکیب کردن، مخلوط   The colors of the rainbow blend into one another.   رنگ های رنگین کمان با یکدیگر ترکیب می شوند.   A careful blend of fine products will result in delicious food.   ترکیب دقیقی از فرآورده های خوب به غذایی خوشمزه …

ادامه مطلب »

Confusing Words 9

تصاویر

Affect (verb) /əˈfekt/: to change or influence something The president’s speech affected his views of the upcoming election. Effect (verb) /ɪˈfekt/: to cause or to make something happen Watching TV effected sore eyes last night. Effect (noun) /ɪˈfekt/: the result of a particular influence I think I’m suffering from the effects of too little sleep. Affect:    اثر گذاشتن، تغییر …

ادامه مطلب »

Test63

آموزش و آزمون

Sometimes when you rent a studio apartment, it comes already_____. (a) with pets (b) with a pool (c) with a backyard (d) furnished پاسخ صحیح : گزینه d پاسخ صحیحه   با توجه به معنی گزینه ها، تنها گزینه d میتونه پاسخ صحیح باشه. معنی جمله: اجاره دفتر کار بعضی وقتا میتونه بصورت مبله باشه.

ادامه مطلب »

Essential-504-3-6

لغت ششم از درس ۳ کتاب ۵۰۴   Essential / ɪ’senʃl/ Necessary; very important ضروری، بسیار مهم   The essential items in the cake are flour, sugar, and shortening.   اقلام ضروری کیک عبارتنداز: آرد، شکر و روغن   It is essential that we follow the road map.   لازم است که نقشه¬ی راه را دنبال کنیم.   Several layers of thin clothing are essential to …

ادامه مطلب »

Test62

آموزش و آزمون

If you have pets, it’s necessary to pay for a pet _____ when you rent an apartment. (a)deposit         (b)vaccination         (c)leash         (d)walker پاسخ صحیح : گزینه a پاسخ صحیحه A pet deposit is money you put up front to have your pet move in. Just like your deposit, you are putting money down to ensure coverage in the case where any …

ادامه مطلب »

Hook up

پست آموزشی

آشنایی با فعل ” hook up “   حتما میدونند که انگلیسی زبانان در زبان محاوره ای بیشتر از فعل های مرکب استفاده می کنند و افعال تک بخشی رو بیشتر در مکالمات رسمی و متون نوشتاری به کار می برند. فعل ” hook up ” یکی از پرکابردترین فعل های دو قسمتی است که دارای چندین معنا و کاربرد …

ادامه مطلب »

Persuade-504-3-5

لغت پنجم از درس ۳ کتاب ۵۰۴   Persuade / pər’sweɪd /pə’s / Win over to do or believe; make willing متقاعد کردن، راضی کردن   Can you persuade him to give up his bachelor days and get married?   آیا می توانی او را راضی کنی که دوران مجردی اش را رها کند و ازدواج نماید؟   No one could persuade the captain …

ادامه مطلب »