بایگانی روزانه: شهریور ۹, ۱۳۹۴

Car Parts

پست آموزشی

بعضی از قسمتهای ماشین Interior (داخلی): clutch=کلاچ gearshift(US),gear lever(BrE)= میله ی دنده brake pedal=پدال ترمز gas pedal(US),accelerator (BrE)=پدال گاز emergency brake(US),hand brake(BrE)=ترمز دستی dashboard(US),fascia(BrE)=داشبورد steering wheel=فرمان اتومبیل rearview mirror=آینه جلو اتومبیل odometer (US),milometer(BrE)=کیلومترشمار speedometer=سرعت سنج horn=بوق passenger seat=صندلی مسافر driver’s seat(US),driving seat(BrE)=صندلی راننده back seat =صندلی عقب seat belt,safety belt=کمربندایمنی airbag=کیسه ایمنی هوا glove box,glove compartment=جعبه داشبورد sat nov=سیستم مقصدیابی ماهواره …

ادامه نوشته »

Test23

آموزش و آزمون

  I like to visit other countries but I find the ________ of travel is too high. (a) money (b) cost (c) expenses (d) currency پاسخ صحیح این سوال رو باید با توجه به معنی گزینه ها انتخاب کرد؛ گزینه a به معنی پول گزینه b به معنی هزینه گزینه c به معنی مخارج گزینه d به معنی ارز است. بنابراین پاسخ صحیح گزینه b …

ادامه نوشته »