بایگانی روزانه: شهریور ۶, ۱۳۹۴

Useful idioms and expressions

پست آموزشی

چند عبارت و اصطلاح کاربردی:  Money doesn’t grow on trees. پول که علف خرس نیست.  It all depends. تا چه پیش آید. To the best of my ability. تا جایی که در توان من است. He is neck-deep in trouble. تا خرخره گرفتار مشکل است. For the best of my knowledge… تا آنجا که من میدانم…. He robs his belly …

ادامه نوشته »