آرشیو روزانه: مرداد ۱۰, ۱۳۹۴

Adjectives with Prepositions

read

صفات با حروف اضافه خاص: ۱- (be) accustomed to عادت داشتن به ۲-(be) good at خوب بودن در ۳-acquainted to آشنا با ۴-adequate for مناسب برای ۵- afraid of ترسیده از ۶-ashamed of خجالت زده از ۷-attentive to متوجه به ۸- bored with خسته از ۹-capable of توانا در ۱۰-composed of متشکل از ۱۱-coverd with پوشیده از ۱۲-envious of حسود …

ادامه مطلب »