خانه -> ۱۳۹۴ -> بهمن -> ۲۰

آرشیو روزانه: بهمن ۲۰, ۱۳۹۴

Miniature -504-9-11

لغت یازدهم از درس ۹ کتاب ۵۰۴ …………………. Miniature / ‘mɪnətʃʊr /-tʃə/ Represented on a small scale The young boy wanted a miniature sports car for his birthday. Instead of buying a massive* dog, Teddy got a miniature poodle. We were seeking a miniature model of the bulky* chess set.   در مقیاسی کوچک نشان داده می شود، کوچک پسر …

ادامه مطلب »

English Learning Tips #27

نکته بیست و هفتم یادگیری زبان: ……………………………… #۲۷ For a word you don’t in a sentence, look at the other words around it. They will give you a hint. Try to guess the meaning from the context. اگر معنی لغتی را در یک جمله نمی دانید به لغات اطراف آن لغت نگاه کنید؛ آنها میتوانند راهنمای خوبی برای معنی آن لغت …

ادامه مطلب »

Quote 98

تصاویر

Indecision is s a major time waster; 80% of all decisions should be made the first time they come up.  Brian Tracy   تردید و دودلی عامل اصلی اتلاف زمان می باشد؛ ۸۰ درصد تمام تصمیمات باید در همان زمانی که پیش می آیند، اتخاذ شوند. برایان تریسی

ادامه مطلب »