خانه -> ۱۳۹۴ -> آبان -> ۲۵

آرشیو روزانه: آبان ۲۵, ۱۳۹۴

Quote 57

تصاویر

John Lennon: When I was 5 years old, my mother always told me that happiness was the key to life.  When I went to school, they asked me what I wanted to be when I grew up.  I wrote down ‘happyhappiness ’.  They told me I didn’t understand the assignment, and I told them they didn’t understand life.  در ۵ …

ادامه مطلب »

Idiom 33

پست آموزشی

I just happened to be there. بر حسب اتفاق منم اونجا بودم. Happen to do something: To do something by chance. اتفاقی کاری را انجام دادن. I happened to meet an old friend in town. . بر حسب اتفاق یکی از دوستامو تو شهرک دیدم Do you happen to have a pen I can borrow? خودکاری داری که به من …

ادامه مطلب »

Utilize -504-4-5

لغت پنجم از درس ۴ کتاب ۵۰۴ Utilize / ˈjuː.tɪ.laɪz / Make use of استفاده کردن از No one seems willing to utilize this vacant house. به نظر می رسد هیچ کس خواهان استفاده از این خانه ی خالی نمی باشد. The gardener was eager to utilize different flowers and blend them in order to beautify the borders. باغبان مشتاق …

ادامه مطلب »