خانه -> ۱۳۹۴ -> آبان -> ۱۸

آرشیو روزانه: آبان ۱۸, ۱۳۹۴

Wholesale-504-3-12

  لغت دوازدهم از درس ۳ کتاب ۵۰۴ Wholesale/ ˈhəʊlˌseɪl / In large quantity; less than retail in price به میزان گسترده، کمتر از قیمت خورده فروشی، عمده فروشی   The wholesale price of milk is six cents a quart lower than retail.   قیمت عمده فروشی شیر در هر کو آرت ، شش سنت از قیمت خرده فروشی ارزانتر است . …

ادامه مطلب »

Test 67

آموزش و آزمون

# Test 67 Application fees are usually _____, which means you don’t get your money back. (a) restituted (b) reimbursed (c) non-refundable (d) inexpensive پاسخ صحیح : با توجه به معنی گزینه ها تنها گزینه c که به معنی “غیر قابل استرداد” می باشد، میتونه پاسخ صحیح باشه. restituted به معنی سند و مدرک، reimbursed به معنی باز پرداخت ، …

ادامه مطلب »