خانه -> ۱۳۹۴ -> آبان -> ۱۷

بایگانی روزانه: آبان ۱۷, ۱۳۹۴

Devise -504-3-11

لغت یازدهم از درس ۳ کتاب ۵۰۴   Devise / dɪ’vaɪz / Think out; plan; invent اندیشیدن ، نقشه کشیدن ، ابداع کردن ، اختراع کردن   The burglars devised a scheme for entering the bank at night.  سارقان برای ورود به بانک در شب ، نقشه ای کشیدند.   I would like to devise a method for keeping my toes from becoming …

ادامه نوشته »

Idiom 28

پست آموزشی

I’d like to stand up for what I believe.  دوست دارم سر حرفم بایستم و از اعتقاداتم دفاع کنم. Stand up for someone or something To defend or to take the side of someone or something. دفاع کردن از آنچه که به نظر درست می آید.  e.g. We will have to stand up for our rights.  از حقوقمون دفاع خواهیم …

ادامه نوشته »