خانه -> ۱۳۹۴ -> مهر -> ۰۶

بایگانی روزانه: مهر ۶, ۱۳۹۴

Test44

آموزش و آزمون

Remember that there’s no work today ……. it’s Sunday. (a) for           (b) while           (c) because           (d) however پاسخ صحیح : گزینه c معنی جمله: یادت باشه امروز کاری نداریم، زیرا امروز یک شنبه است.

ادامه نوشته »

Nationalities

پست آموزشی

List of Countries, Nationalities and Languages لیستی از نام کشورها، ملیت ها، و زبان های مختلف  Country Nationality Language نام کشورها Afghanistan Afghan Dari (Persian) افغانستان Argentina Argentine / Argentinean Spanish آرژانتین Australia Australian English استرالیا Austria Austrian German اتریش Belgium Belgian French / Flemish بلغارستان Bolivia Bolivian Spanish بولیوی Brazil Brazilian Portuguese برزیل Cambodia Cambodian Cambodian کلمبیا Canada Canadian …

ادامه نوشته »

Jealous-504.1.3

لغت سوم از درس ۱ کتاب ۵۰۴ Jealous /’dʒeləs/ Afraid that the one you love might prefer someone else; wanting what someone else has هراسان از اینکه شخصی را که دوست دارید ممکن است دیگری را ترجیح دهد، خواستن آنچه شخص دیگری دارد، آدم حسود.   A detective was hired by the jealous widow to find the boyfriend who had abandoned her. …

ادامه نوشته »