خانه -> ۱۳۹۴ -> مهر

آرشیو ماهانه: مهر ۱۳۹۴

۲-۱۲-Wager-504

لغت دوازدهم از درس ۲ کتاب ۵۰۴ Wager /’weɪdʒə(r)/ Bet شرط   I lost a small wager on the Super Bowl. من شرط کوچکی را در «سوپر بول» باختم.   After winning the wager, Tex treated everyone to free drinks. بعد از اینکه «تکس» در شرطبندی برنده شد، همه را به نوشیدنی مجانی مهمان کرد.   It is legal to make a wager in the …

ادامه مطلب »

Confusing Words 4

تصاویر

Accede: /æk’siːd/ to agree or allow Andy Cheaply finally acceded to be the president of the company. Exceed: /ɪk’siːd/ to go beyond, to surpass The amount of alcohol in his blood exceeded the previous record. Accede: راه یافتن، نائل شدن، موافقت کردن   Exceed: متجاوز بودن، بالغ شدن بر 

ادامه مطلب »

لیست عبارات و اصطلاحات گرامری

پست آموزشی

در اینجا لیستی از عبارات و اصطلاحات گرامری زبان انگلیسی که برای زبان آموزان، بخصوص دانشجویان زبان باعث پیچیدگی چند برابر گرامر میشه را براتون آماده کردم. امیدوارم که مفید باشه براتون. Nouns (اسم) Noun  (اسم) Abstract noun (اسم انتزاعی) Collective noun (اسم جمع) Common noun (اسم عام) Concrete noun (اسم ذات) Countable noun (اسم قابل شمارش) Gerund (وجه مصدری) …

ادامه مطلب »

Test58

آموزش و آزمون

That’s a _____ of a difficult answer to give in a few words. (a)part (b)lot (c)bit (d)section پاسخ صحیح : گزینه  Cپاسخ صحیحه عبارت “a bit of” به معنی “کمی”، “نسبتا”، و یا “تاحدودی” است و از بین گزینه های موجود فقط گزینهC  میتونه چنین عبارت معنی داری ایجاد کنه. نکته مهم برای پاسخ به این تست به عبارت “a …

ادامه مطلب »

Quote44

تصاویر

“Whatever you can do, or dream you can, begin it.  Boldness has genius, power and magic in it.” Johann Wolfgang Von Goethe هر آنچه را که می توانید انجام دهید (چه در دنیای واقعی و چه در رویا) شروع کنید. شهامت داشتن، نبوغ، قدرت، و جادو در خود دارد.

ادامه مطلب »

Tempt-504-2-11

لغت یازدهم از درس ۲ کتاب ۵۰۴   Tempt /tempt / Try to get someone to do something; test; invite تلاش به وادار کردن کسی به انجام کاری، امتحان کردن، دعوت کردن، وسوسه کردن   A banana split can tempt me to break my diet.   دسر موز می تواند مرا وسوسه کند تا رژیم غذایی ام را بشکنم.   The sight …

ادامه مطلب »

Dedicated

پست آموزشی

از “dedicated” برای تقدیم کردن چیزی به کسی استفاده می کنیم. مثال: معنی فارسی جملات انگلیسی این آهنگ تقدیم میشه به شما. This song is dedicated to you. این متن تقدیم میشه به فردی که عاشقش هستم. This text is dedicated to the one I love. و این پستها تقدیم میشن به شما.   And these posts are dedicated to …

ادامه مطلب »

Confusing Words 3

تصاویر

A, is an indefinite article used before nouns beginning with a consonant: a photograph, a tree, a horse. An, is to be used before nouns beginning with a vowel (sound): an apple, an hour, an elephant. And, is a conjunction used between nouns in a list: A blanket and picnic basket are needed for the afternoon. حرف تعریف اسمی که …

ادامه مطلب »

Conversation15

پست ویدیویی

مکالمه زبان انگلیسی (درس پانزدهم) چه تصادفی!؟ مکالمه در مورد دوست مشترک که تصادفا و بر حسب اتفاق شناسایی میشه. عنوان: Unit 15 –What a coincidence?  جملات مهمی که در این ویدیو استفاده شده همراه با معنی آنها: Did you like the movie? آیا فیلمو دوست داشتی؟ (آیا از فیلم خوشت اومد؟) That was my friend. She’s coming soon. اون …

ادامه مطلب »

Sinister-504-2-10

لغت دهم از درس ۲ کتاب ۵۰۴   Sinister/ ‘sɪnɪstə(r)/ Evil; wicked; dishonest; frightening پلید، پست، متقلب، وحشتناک   The sinister plot who cheated the widow was uncovered by the police.   دسیسه ی شوم فریب زن بیوه توسط پلیس برملا شد.   When the bank guard spied the sinister-looking customer he drew his gun.   زمانی که نگهبان بانک متوجه مشتری به …

ادامه مطلب »