آرشیو روزانه: شهریور ۲۹, ۱۳۹۴

Conversation about tooth

پست آموزشی

جملات و عبارتهای مربوط به دندان: My tooth has decayed دندونم پوسیده I have a tooth cavity دندونم رو کرم خورده I want to wear dental braces میخوام ارتدونسی کنم I want to undergo endodontic therapy/I want to undergo root canal therapy میخوام عصب کشی بکنم دندونمو I want to have my teeth scaled میخوام جرم گیری کنم  

ادامه مطلب »

Test39

آموزش و آزمون

No, I have ……. idea. (a) any         (b) no         (c) not         (d) some any  در جملات منفی و پرسشی استفاده میشه not  به همراه فعل کمکی استفاده میشه و در این جمله فعل have فعل اصلی ـه نه کمکی و some در جملات پرسشی و مثبت با مفهوم مثبت استفاده میشه که این جمله ظاهر مثبت ولی مفهوم منفی داره …

ادامه مطلب »

Idioms13

پست آموزشی

اصطلاحات : Cat got your tongue: لال مونی گرفتی My number is up: اجلم رسیده، دیگه کارم تموم شده  Every one came alive: زنده شدن، به وجد آمدن It was all Greek to me: قابل درک نبود  Stop beating around the bush: حاشیه رفتن، صغری کبری چیدن It’s on the tip of my tongue: نوک زبونم بود The drinks were …

ادامه مطلب »