Test02

We need to peel the _______.
A) potato
B) potatos
C) potatoes

پاسخ درست : گزینه c

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*