خانه -> آموزش و آزمون -> Confusing Words

Confusing Words

واژگان دردسرآفرین
بیابان desert
دسر dessert
——
به جز except
پذیرفتن accept
——
مردن die
رنگ کردن dye
——
تاثیر گذاشتن affect
اثر effect
——
اجازه گرفته allowed
با صدای بلند aloud
——
محراب altar
تغییر کردن، دادن alter
——
برهنه bare
تحمل کردن bear
——
نامطبوع coarse
دوره course
——
کشمش currant
کنونی current
——
شورا council
مشورت counsel
——
دوگانه dual
جنگ تن به تن duel
——
خودنمایی flaunt
تمسخر flout
——
رسماً formally
قبلاً formerly
——
آرام quiet
کاملاً quite
——
سبک lightening
روشن شدن lightning
——
شل loose
از دست دادن lose
——
بادبان sail
فروش sale
——
دوختن sew
بذرپاشی sow
——
درد pain
جام pane
——
آرامش peace
تکه piece
——
شخصی personal
کارکنان personnel
——
ساکن stationary
نوشت افزار stationery
——
کمر waist
تلف کردن waste
——
هوا weather
آیا whether

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*