خانه -> ۱۳۹۴ -> خرداد

آرشیو ماهانه: خرداد ۱۳۹۴

Have to یا must

‘Have to’ or ‘must’?) you must In these blogs we make a point of looking at areas that often cause difficulties for learners of English. We are considering how we talk about obligation – the fact that we must do something, either because of a rule or some other need. We will start with the differences between ‘have to/need to’ …

ادامه مطلب »

تلفظ “s” یا “es” آخر کلمات انگلیسی

“s” یا  “es”  در آخر کلمه سه تلفظ متفاوت دارند .   “s” یا  “es”  در سه حالت به کلمه اضافه می شوند: با اضافه شدن به اسم ، آن کلمه جمع می شود. در زمان حال ساده با اضافه شدن به فعل در صورت فاعل سوم شخص مفرد. با اضافه شدن به اسم به همراه “,” که باعث ساختن حالت …

ادامه مطلب »